Begroting van de gemeente Rheden 2019-2022 biedt uitdaging

Foto: archief Studio Rheden

DE STEEG – De meerjarenbegroting van het college van B&W van de gemeente Rheden toont in de laatste twee jaar een overschot, maar in de eerste twee jaar een tekort. Dit komt voornamelijk door tegenvallende rijksmiddelen en een toename van zorgkosten en personele uitgaven.

Om de financiën te verbeteren, wil het college met een nauwlettend oog bewuster en zuiniger omgaan met de bestaande middelen zonder het voorzieningenniveau aan te tasten. Te denken valt aan een korting op de beïnvloedbare kosten, een herbeoordeling van allerlei reserves / budgetten en een stijging van de gemeentelijke belastingen.

In de begroting komen ook de ambities uit het coalitieakkoord “Rheden geeft energie” naar voren. Het college ambieert hierbij ondersteuning voor hulpbehoevenden op het vlak van de vijf pijlers: Werk, Duurzaamheid, Wonen, Jeugd en Partnerschap. Op 23 oktober debatteert de gemeenteraad over de begroting en op 6 november neemt deze een definitief besluit.