Cijfers gemeente Rheden laten inderdaad dalende tekorten zien

Cijfers gemeente Rheden laten inderdaad dalende tekorten zien Foto: Martin Slijper

DE STEEG – In de begroting voor 2020 ging het college van B&W uit van een tekort van € 2 miljoen. Door meevallers in het afgelopen jaar is er 1,3 miljoen minder tekort. Hierdoor is het verwachte tekort teruggebracht naar € 0,7 miljoen op een begroting van totaal € 120 miljoen. In oktober zagen de gemeente een positieve kentering in de financiële resultaten. De cijfers bevestigen deze ontwikkeling.

In het voorjaar van 2020 leek het tekort zelfs verder op te lopen door hogere structurele zorgkosten op de Wmo en jeugdzorg, een ontwikkeling die er ook al 2019 gaande was. De gemeente heeft hierop vervolgens extra bezuinigende maatregelen ingezet, die het tekort naar het oorspronkelijke bedrag van € 2 miljoen hebben teruggebracht.

Sinds de zomer waren er een aantal financiële meevallers. Dit zat vooral in de hogere uitkeringen van het Rijk, waardoor er nu een tekort wordt verwacht van € 0,7 miljoen. Beide ontwikkelingen zijn al in oktober in de Actualiteitennota gemeld en worden nu bevestigd in de Eindejaarsprognose 2020. Het daarin opgenomen tekort van € 0,7 miljoen kan worden gedekt uit de reserves. Dit wordt echter pas duidelijk bij de behandeling van de Jaarrekening.

De Eindejaarsprognose 2020 komt aan de orde in de financiële commissie op 16 december en zal naar verwachting in januari worden besproken met de Raad. De Jaarrekening 2020 wordt in het voorjaar van 2021 in de Raad besproken.

Wethouder Dorus Klomberg: “Ik ben blij met de meevallers waardoor ons tekort in 2020 kleiner wordt. Ook zonder die extra bedragen hadden we al stappen gezet om de onze begroting meer op orde te krijgen. Maar dit geeft net iets meer lucht en wat meer mogelijkheden om weer een financiële buffer in de gemeentelijke begroting op te bouwen.”

Door: Mediapartner Studio Rheden