In gesprek met Volkspartij Politiek Rheden: “Nederland is vol, Rheden is vol”

Theo Kooijmans. Foto: Theo Kooijmans

– Binnenkort zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Maar op welke partij moet je woensdag 16 maart stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in onze gemeentes leggen we aan de partijen voor.

Deze keer 12 vragen aan lijsttrekker Theo Kooijmans uit Velp van Volkspartij Politiek Rheden.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Benut de recreatiemogelijkheden van de natuur en geniet ervan. Als het aan de milieu- en natuurclubs en helaas ook de overheid ligt wordt de mens verbannen uit de natuur.

De Posbank zit in het DNA van de bevolking van de gemeente Rheden. De Posbank moet toegankelijk blijven voor de inwoners van Rheden, ook met de auto. Iedereen moet de mogelijkheid houden om zonder mobiele beperking van de Posbank te genieten. Wij zetten vraagtekens bij de democratische legitimatie van de lobby die nu bij het opstellen van het Masterplan Veluwezoom is betrokken en die de Posbank wil afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

En wat te denken van de pogingen om het hondenlosloopgebied te sluiten. Mede dankzij de acties van onze lijsttrekker Theo Kooijmans is dit voorkomen. De petitie is 2957 keer ondertekend, meer dan 1500 mensen hebben met hun handtekening op het Rozendaalse Veld zelf geprotesteerd tegen de plannen om het losloopgebied te sluiten.

Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige colleges van B&W en de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal moeten niet over hun graf heen regeren. Wij willen dat een besluit over de Posbank en het Masterplan Veluwezoom over de raadsverkiezingen heen wordt getild en wordt overgelaten aan de nieuwe colleges en gemeenteraden.

Volkspartij Politiek Rheden zet zich in voor oplossingen waarin het ‘rondje Posbank’ per auto én het losloopgebied behouden blijven.

Het heeft onze voorkeur om een referendum over de Posbank te houden waarbij de Rhedense bevolking zich kan uitspreken over de verschillende mogelijkheden. En dat geldt ook voor Rozendaal voor zover dat het Rozendaalse deel van de Posbank betreft.

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

Wij zijn het oneens met deze plannen. Volkspartij Politiek Rheden zal zich verzetten tegen de bouw van windmolens, zonnevelden of biomassacentrales in de gemeente Rheden. Wij zullen sowieso niet meewerken aan maatregelen die gedreven worden door klimaatalarmisme. Wij moeten weloverwogen en verstandig omgaan met energie en energiebronnen.

De exploderende vraag naar elektriciteit kan alleen met technologische vooruitgang en innovatie worden gedekt. Het lijkt ons veel verstandiger om met al onze kennis van watermanagement in te spelen op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Wij zijn wel voorstander van subsidie voor isolatie of zonnepanelen omdat daarmee de rekening voor energieverbruik voor onze inwoners kan worden gedrukt.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

Zeker is er een woonprobleem. En de behoefte aan betaalbare woningen is groot. Dat geldt voor seniorenwoningen, starterswoningen en huurwoningen, zowel sociale huur als in de vrije sector. Zoek naar geschikte locaties om te bouwen, dat mag zowel in industriegebied als aan de randen van de natuur zijn.

Verplaats bedrijven vanuit de woonwijken naar industrieterreinen. Vul vrijvallende industrieterreinen in met woningbouw. Denk aan Riverstone of Rhederhof. Maar zoek ook naar locaties tussen de dorpen in.

Wij pleiten voor de bouw van meer seniorenwoningen waardoor er een beter doorstroming ontstaat en er meer woningen vrijkomen voor starters en startende gezinnen. Daarnaast is het belangrijk dat bouwprojecten minimaal 1/3e voor sociale huur wordt bestemd. En statushouders mogen bij het toewijzen van woningen geen voorrang krijgen op onze eigen inwoners.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

Wij willen geen (nieuwe) asielzoekerscentra (AZC) in de gemeente Rheden en zijn tegen de opvang van extra vluchtelingen. Wij zullen ons met kracht verzetten tegen dergelijke voorzieningen. De instroom van grote aantallen asielzoekers/immigranten zet een gigantische druk op ons sociaal stelsel, op de zorg, op de beschikbaarheid van woningen en op onze veiligheid.

Nederland is vol, Rheden is vol. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio.

De huisvesting van arbeidsmigranten (voornamelijk uit Oost-Europa) moet beter gereguleerd worden. De overlast die door de concentratie van arbeidsmigranten op enkele locaties wordt ervaren moet worden bestreden. Voorkom dat er hotspots ontstaan waardoor er overlast voor de omgeving ontstaat. Sluit indien nodig panden die voor overlast zorgen.

5. Als er zou moeten worden bezuinigt de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

Wij willen geen lastenverzwaring. Het is al moeilijk genoeg om het huishoudboekje op orde te houden. Ook de gemeente moet de tering naar de nering zetten. Als het nodig is teert de gemeente in op de reserves. In het uiterste geval moet er worden bezuinigd op voorzieningen.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

Wij zijn bereid om bestuurlijke verantwoording te dragen. Wij houden nu graag onze kaarten voor de borst.

Volkspartij Politiek Rheden – Foto: Volkspartij Politiek Rheden

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

Samenvoeging met Rozendaal of Doesburg is bespreekbaar. Er komen steeds meer taken op het bord van de gemeenten. Op den duur is dat voor een gemeente als Rozendaal en waarschijnlijk ook Doesburg niet meer te behappen.

Samenvoeging van afdelingen of het “meeliften” (van bijv. Rozendaal) op de dienstverlening zien wij niet zo zitten. Wij willen niet dat Rheden fungeert als een winkel waar andere gemeenten selectief komen shoppen om zo goedkoop mogelijk hun diensten in te kopen. Wij willen niet dat alleen de krenten uit de pap worden gehaald. Wij willen daarom een volledige inventarisatie van alle samenwerkingsverbanden waar de gemeente Rheden aan deelneemt inclusief de kosten en de baten zodat wij per geval kunnen bepalen hoe daarmee moet worden omgegaan.

Wij willen een breed onderzoek naar alle vormen van samenwerking. Niet alleen met Rozendaal en Doesburg maar bijvoorbeeld ook met de regio Arnhem-Nijmegen , Veluwe Alliantie etc.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

Wij willen graag met buurtverenigingen en belangengroeperingen in gesprek. Wij vinden wel dat duidelijk moet zijn welke burgers zij echt vertegenwoordigen. Daarnaast willen wij een breed opgezet burgerberaad waarbij grote groepen burgers worden bevraagd over bepaalde onderwerpen en betrokken worden bij de uitwerking van plannen. Bovendien zijn wij sterk voorstander van het houden van referenda over belangrijke onderwerpen.

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Dit is een punt waar wij graag meer van willen horen van de jeugd zelf. De Volkspartij Politiek Rheden organiseert in de aanloop naar de verkiezingen twee inloopavonden waarin wij onder andere aan de jeugd gaan vragen wat zij echt belangrijk vinden. Wij willen samen met de Rhedense jeugd een integrale jeugdvisie ontwikkelen die als basis voor het jeugdbeleid van de gemeente Rheden kan worden gebruikt.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

Wij willen de rol van commerciële marktpartijen in de zorg- en sociale sector terugdringen. Maak een einde aan de race naar de bodem van de markt. Niet de prijs maar de kwaliteit van zorg is bepalend. De gemeente dient daarom een sturende rol te pakken in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarin de overheidszorg voor senioren, jeugd, minder-validen, thuiszorg en dagbesteding zijn ondergebracht.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

De Volkspartij Politiek Rheden organiseert in de aanloop naar de verkiezingen twee inloopavonden waarin wij onder andere aan senioren vragen wat zij echt belangrijk vinden. Dit is input voor een door de gemeente te ontwikkelen integrale seniorenvisie waarin wonen, welzijn en zorg, veiligheid en de omgang met digitalisering voor en door senioren. Deze seniorenvisie vormt de basis voor het seniorenbeleid van de gemeente Rheden. In die visie moeten ook de in de vraag aangegeven onderwerpen aan de orde komen.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

Nee

Zie ook: Wie vertegenwoordigt nieuwkomer Volkspartij Politiek Rheden bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Lees op deze pagina alles over de GemeenteRaadsVerkiezingen 2022