GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en CU presenteren nieuwe coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2022 - 2026. Foto: Rheden

– GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en CU hebben het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Rheden ondertekend. Dit gebeurde dinsdag in buurthuis de Poort in Velp. Het coalitieakkoord met als titel ‘Groener, Socialer en Dichterbij’ is de leidraad voor de komende vier jaar. Ook de beoogde wethouders zijn voorgesteld.

Het coalitieakkoord bevat volgens de partijen alle ambities voor de komende bestuursperiode onder het motto ‘Groener, socialer en dichterbij’.
Groener: wij willen onze samenleving verder verduurzamen met aandacht voor klimaat en natuur.
Socialer: wij willen het welzijn van onze inwoners vergroten en geven ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht kunnen.
Dichterbij: het realiseren van onze ambities doen wij samen met onze inwoners.

De betrokkenheid van inwoners, via bijvoorbeeld het burgerberaad, vinden ze van groot belang voor gedragen en effectieve maatregelen. Ze gaan meer inzetten op inwonersparticipatie.

Coalitieakkoord wordt getekend – Foto: Martin Slijper

De lat ligt hoog

De coalitiepartijen leggen met hun ambities de lat hoog en beseffen dat zij mogelijk niet alle ambities volledig zullen realiseren. De zeer dynamische maatschappelijke context, de onzekere gemeentefinanciën en de wisselvallige, vaak ontoereikende, rijksbijdragen zijn sterk bepalende factoren. Om toch zoveel mogelijk ambities te realiseren, zoeken zij actief en creatief naar oplossingen en aanvullende middelen.

Speerpunten

De speerpunten voor de komende bestuursperiode zijn:

•een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen

•realisatie van betaalbare woningen en versterking van kwetsbare wijken

•versterking van de lokale ondersteuning, zorg en samenredzaamheid

•vergroting van de kansengelijkheid

•vergroting van de bestaanszekerheid en het tegengaan van (energie-)armoede en schulden

•versterking van de natuur en vergroening van de leefomgeving

•versnelling van de energie- en warmtetransitie

•klimaatadaptatie en de aanpak van de stikstof- en fijnstofuitstoot

•investeren in welzijn via onderwijs, sport en cultuur

•investeren in (verkeers-)veiligheid

•bestrijding van discriminatie

•versterking van duurzame recreatie & toerisme

•versterking van de lokale circulaire economie

•een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven

•het meer betrekken van inwoners bij beleid en de uitvoering daarvan

•stimuleren dat alle inwoners kunnen meedoen

•een wijkgerichte aanpak en preventie

•een sluitende meerjarenbegroting

En verder…..

De coalitie kiest voor een wijk- en dorpsgerichte aanpak om de sociale basis te versterken en wil hierbij meer inzetten op ontmoeting en sociale activering. Zo wordt de samenredzaamheid versterkt in de buurt.

Kansengelijkheid betekent ook inclusiviteit. De mogelijkheden van experimenten met meer bestaanszekerheid zoals een basisinkomen, basisbaan en werken met behoud van een deel van de uitkering worden verkend.

Woningnood

De woningnood is enorm en ook de crisis op de huizenmarkt. Ze willen een behoorlijke bijdrage leveren aan de woonopgave in de regio passend bij een groene leefomgeving. Allereerst wordt daarbij gezocht naar inbreiding en verdichting in de kernen. Een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt gereserveerd voor inwoners uit de eigen gemeente.

In 2040 is Rheden CO2 neutraal. De uitkomsten van het burgerberaad hiervoor worden overgenomen. De minder draagkrachtigen worden ondersteund om de energie-transitie betaalbaar te houden en energie-armoede wordt tegengegaan. De coalitie zet in op wandelen, fietsen, autodelen en openbaar vervoer. De snelheid in de bebouwde kom verlagen we naar 30 km per uur met de bijbehorende wegaanpassingen, ter vergroting van de verkeersveiligheid.

De coalitie streeft naar een Rhedense economie die circulair is. De gemeente Rheden blijft een gemeente waar het prettig ondernemen is. Het streven is een duurzame lokale economie bekeken vanuit de benadering van brede welvaart van inwoners.

Een gezonde financiële positie is belangrijk om toekomstige ambities mogelijk te maken. Rheden zit in de provincie Gelderland ver onder de gemiddelde belastingdruk. Afhankelijk van de koopkrachtontwikkeling van de inwoners kan een OZB verhoging tot onder het Gelders gemiddelde ingezet worden voor het financieren van de ambities. In 2023 is de OZB-opbrengstverhoging 6 % (exclusief inflatiecorrectie).

Posbank

De coalitie wil de natuurwaarden van de Posbank vergroten door de recreatieve druk te verminderen. Dit betekent een forse reductie van het gemotoriseerde verkeer in het natuurgebied op en rond de Posbank. Uitgangspunt is het Principeplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2022, uitgebreid met een weekendafsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer voor het hele jaar en een weekafsluiting (24/7) voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de maanden juli en augustus. De Posbank blijft toegankelijk.

Wethouders

De coalitie stelt de volgende wethouders voor aan de raad van 31 mei 2022. Voor GroenLinks is Paul Hofman de wethouderskandidaat. Paul is nu wethouder bij de gemeente Bronckhorst. De kandidaat van D66 is Dorus Klomberg. Dorus was ook wethouder in de afgelopen bestuursperiode.

Gea Hofstede is de wethouderskandidaat van de PvdA. Gea was lijsttrekker en vervulde de afgelopen vier jaar ook de functie van wethouder. GPRB/B kandideert Ronald ter Hoeven. Hij is momenteel bestuurder/directeur bij Sportservice de Vallei..

Foto: Van links naar rechts: Ronald ter Hoeven, Gea Hofstede, Paul Hofman en Dorus Klomberg Foto: Martin Slijper

Portefeuilleverdeling

Hoewel de portefeuilleverdeling een zaak is van het nieuwe college zelf, wordt de volgende verdeling voorgesteld in het nieuwe coalitieakkoord van 2022-2026.

— Duurzame Leefomgeving: Paul Hofman

•Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening

•Vergunningverlening & Toezicht

•Natuur, Landschap en Biodiversiteit

•Milieu en Klimaatmitigatie

•Cultuur, Kunst, Cultuurhistorie en Erfgoed

•Dorpswethouder De Steeg, Ellecom, Spankeren, Laag-Soeren

— Toekomstbestendige Gemeente: Dorus Klomberg

•Financiën en Bedrijfsvoering

•Klimaatadaptatie, water en riolering

•Openbare ruimte en groen

•Inwonerparticipatie en dienstverlening

•Duurzaam maatschappelijk vastgoed

•Inclusieagenda

•Handhaving

•Dorpswethouder Dieren

— Zorgzame Samenleving: Gea Hofstede

•Volkshuisvesting

•Wmo

•Werk & Inkomen, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

•Volksgezondheid

•Duurzame mobiliteit

•Professionalisering en Human Resources

•Begraven

•Dorpswethouder Rheden

— Opgroeien en Ontwikkelen: Ronald ter Hoeven

• Sport, Onderwijs, Jeugd, Bibliotheek

•Recreatie & Toerisme

•Economie en Grondstoffen

•Rheden Promotie

•Dorpswethouder Velp

— Veilig & Verbonden: Carol van Eert Burgemeester

•Communicatie

•Regionale samenwerking

•Internationale betrekkingen

•Coördinatie vluchtelingen

•Openbare Orde & Veiligheid

Formatieproces afgerond

Het nieuwe coalitieakkoord van 2022 – 2026 wordt op 31 mei 2022 in de gemeenteraad besproken. In die vergadering worden ook de wethouders benoemd.

Download hier het coalitieakkoord 2022 – 2026