Rheden is op de goede weg met begroting

Rheden is op de goede weg met begroting Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Na een periode van financiële tekorten, gaat het volgens de gemeente Rheden weer langzaam de goede kant op met de financiële situatie van de gemeente. Hoewel er nog steeds zorgen zijn, kijkt het college positief naar de toekomst.

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 die het college van burgemeester en wethouder op 9 november aan de gemeenteraad aanbiedt.

In de begroting wordt bepaald waar de gemeente de komende jaren geld aan uitgeeft. De sluitende begroting voor de komende jaren is een realistische en sobere begroting, constateert het college. Rheden is op de goede weg, maar alertheid blijft geboden om ook in de komende jaren de gemeentefinanciën in evenwicht te houden.

Voorzichtigheid voert daarom de boventoon in de begroting 2022 en er is geen ruimte voor nieuw beleid. Dat heeft ook te maken met het feit dat volgend jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en er in deze begroting geen nieuwe initiatieven zijn opgenomen.

Het overschot van 1,6 miljoen dat volgend jaar wordt voorzien, gaat daarom voorlopig naar de algemene reserves.

Extra middelen jeugdzorg
Met name de jeugd heeft volgens de gemeente geleden onder de door corona opgelegde beperkingen, is te lezen in de begroting. Dit heeft onder meer geleid tot een toename van de kosten in de jeugdzorg. Op basis van de meest recente berekening van de algemene uitkering van het rijk krijgt Rheden vanaf 2022 extra middelen voor Jeugdzorg. Deze middelen zijn ook hard nodig zijn voor de aanpak van de problematiek in de Jeugdzorg. Maar zelfs met de extra middelen moet Rheden scherp aan de wind blijven zeilen. De gemeente heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat de uitgaven binnen de financiële ramingen komen. Dit blijft echter een aandachtspunt.

Daarnaast is nog geen definitief besluit genomen over de herverdeling van de gelden in het gemeentefonds. De herverdeling pakt naar verwachting negatief uit voor Rheden, in welke mate is nog niet duidelijk. Onzekerheid blijft ook hier bestaan.

Wethouder Dorus Klomberg: “Ik ben blij dat we de neerwaartse trend in onze financiële reserves hebben doorbroken. Met deze begroting kunnen we weer met vertrouwen naar de toekomst kijken. Hoewel er zeker nog wat onzekerheden zijn, biedt het een goed financieel fundament voor de nieuwe raadsperiode.”

Groei economie en werkgelegenheid
De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het leven op het gebied van werken, wonen en welzijn, ook in Rheden. Vorig jaar waren de vooruitzichten op het gebied van economie en werkgelegenheid nog vrij somber, maar voor 2022 wordt enige groei voor de economie verwacht en een stabilisering van de werkloosheidscijfers.

Focus punten voor 2022
Het gemeentebestuur richt zich volgend jaar met name op de volgende aandachtsgebieden:

• Uitbouwen van de Klimaatopgave: met een Burgerberaad de klimaatdoelen helder krijgen.
• Aanpak van de woningnood: bouwen van (betaalbare) woningen.
• Deelnemen aan de Groene Metropoolregio: in regionaal verband samenwerken.
• Implementeren van de Omgevingswet: vereenvoudiging van de omgevingsregels en -wetten.
• Normaliseren van de zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein met de focus op de jeugd.

Het bericht Rheden is op de goede weg met begroting verscheen eerst op Studio Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden