In gesprek met D66: “D66 vindt het belangrijk dat vluchtelingen op een veilige plek opgevangen worden”

Van links naar rechts: Rosanna Huertas Mulckhuyse

– Binnenkort zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Maar op welke partij moet je woensdag 16 maart stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in onze gemeenten leggen we aan de partijen voor.

Deze keer 12 vragen aan lijsttrekker Erik Roumen van d66.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

D66 vindt beide belangrijk! Dat inwoners en toeristen kunnen genieten van al het moois dat Rheden te bieden heeft. Nu én in de toekomst. Tussen natuurbehoud, natuurbeleving en toegankelijkheid zit een spanningsveld. Daarom is het zoeken naar een verantwoorde balans.

Enerzijds zet D66 in op de natuur (plant en dier), zodat de biodiversiteit kan herstellen. Anderzijds willen we de Posbank toegankelijk houden. Wij zoeken de oplossing in een forse vermindering van het gemotoriseerd verkeer. Dat kan bijvoorbeeld met weekendafsluitingen, die ‘rondjes Posbank’ op die momenten onmogelijk maken.

D66 wil het hondenlosloopgebied open houden..

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

D66 is het eens met de ambitie om in 2040 klimaatbestendig en CO2 neutraal te zijn. Een andere optie is er niet! Energiebesparing is het eerste wat we moeten doen, de energie die we niet opwekken hoeft niet duurzaam opgewekt te worden.

D66 wil dat iedereen mee kan doen met deze noodzakelijke energietransitie, door duurzaamheidsmaatregelen en advies beschikbaar en bereikbaar te maken. Met name voor degenen die dit op eigen kracht niet kunnen financieren.

Naast de maatregelen die we zelf kunnen uitvoeren willen wij de bouw van windmolens en zonneparken toestaan. Samenspraak met omwonenden is hierbij essentieel. Lokale initiatieven willen we stimuleren en naast de geldende normen willen we de leefbaarheid en de gezondheid van inwoners borgen.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

D66 vindt goed wonen een eerste levensbehoefte, een grondrecht. De vraagprijzen en huren rijzen de pan uit. Lukt het voor starters om hun eerste huis te krijgen? Is er voldoende aanbod voor ouderen? Zijn er genoeg sociale woningen beschikbaar zonder absurde wachttijd?

De praktijk laat zien dat het niet goed gaat. Er zijn wel plannen om nieuw te bouwen. D66 vindt dat de gemeenteraad scherp moet opletten of de juiste woningen worden neergezet! Als je het aan projectontwikkelaars alleen overlaat, worden het vaak te dure woningen of de standaardoplossingen waar we al te veel van hebben.

D66 vraagt aandacht voor starters en doorstromers. Die hebben het moeilijk op de woonmarkt. De prijzen zijn te hoog en de financiële regels te streng. Bovendien zijn er meer levensloopbestendige woonconcepten nodig.

En verder wil D66 echte vernieuwing op de woningmarkt. Wij willen meer kans voor mensen met een goed collectief woonplan. En grond voor inwoners die met een kleine ecologische voetafdruk willen wonen: zoals met tiny-houses of door circulair, natuur-inclusief of bio-based te bouwen.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

D66 vindt het belangrijk dat vluchtelingen op een veilige plek opgevangen worden. Wij willen dat alle gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid wanneer de noodzaak er is en de gemeente de ruimte heeft.

5. Als er zou moeten worden bezuinigt de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

Bij een dergelijke keuze is D66 voor lastenverzwaring. D66 vindt het in stand houden van lokale voorzieningen belangrijk. Deze voorzieningen bepalen de leefbaarheid van onze dorpen. In vergelijking met andere Gelderse gemeenten zijn de belastingen in onze gemeente op dit moment relatief laag.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

D66 wil aan de slag met Rheden waarbij onze speerpunten wonen; energietransitie, klimaat en biodiversiteit; kansengelijkheid; natuur, toerisme en recreatie; economie en werk en de gemeente voor en door inwoners zijn.

Wij sluiten geen partijen uit en onze huidige wethouder Dorus Klomberg wil graag verder als wethouder. Hij is nog niet klaar.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

Samenwerken is nodig om verder te komen waarbij de gemeente vanuit een sterke zelfstandige positie moet kunnen functioneren. Welke vorm die samenwerking moet hebben kan per onderdeel anders zijn. Voor D66 is het van belang dat de democratische legitimiteit en transparantie gewaarborgd blijft.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

D66 vindt dat de gemeente meer ‘met’ en niet alleen ‘over’ inwoners, zodat alle inwoners van Rheden actief kunnen meedenken, meepraten en meedoen.

In het verlengde van het versterken van de lokale democratie ligt een andere bestuursstijl. Zo zou het traditionele inspreken voorafgaand aan gemeenteraadsvergaderingen tegen het licht gehouden kunnen worden.

D66 wil meer ruimte geven aan en het vergemakkelijken van het indienen van initiatieven van inwoners. Een actief Right to Challenge-programma starten, waarbinnen inwoners de gemeente, uitvoeringsinstanties en projectontwikkelaars kunnen uitdagen; door uitbreiding van het ‘Ik buurt mee’-programma en het instellen van een buurtbudget (budget is er, het is een kwestie van anders labelen). En het inzetten van een Burgerberaad (zoals G1000).

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

D66 wil jongeren actief betrekken bij het bestuur van de gemeente door het instellen van een Jeugdraad en jongeren waar mogelijk en waar nodig te betrekken bij besluitvorming.

Dit willen we omdat D66 participatie van álle inwoners belangrijk vindt. Jongeren worden door actieve participatie bewust van de rol van de burger en hun invloed als inwoner. Om zo een betrokken samenleving te stimuleren.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

D66 vindt tijdige en goede zorg belangrijk. Zodat mensen zo snel mogelijk weer, en zo mogelijk op eigen kracht, mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan ouderen die nog graag op eigen benen willen blijven staan of zelfstandig willen wonen. Wij willen dat de gemeente zorgt dat ouderen, zo lang als zij willen en waar mogelijk, met de juiste én kwalitatief goede zorg dit kunnen blijven doen.

Ook vinden wij mantelzorgers een belangrijke factor in de sociale omgeving van inwoners. Zij spelen een belangrijke rol in vroegtijdige signalering en ondersteuning. Wij moeten mantelzorgers koesteren en vanuit de WMO ondersteunen door goede informatievoorzieningen voor nodige en tijdige extra zorg.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

Ouderen moeten zoveel mogelijk op eigen benen staan. Als dat niet meer of minder goed lukt, heeft de gemeente een zorgplicht. Met de juiste ondersteuning en voorzieningen zorgen we dat ouderen zo lang als zij zelf willen en waar mogelijk is, onafhankelijk en vrij wonen en leven. De gemeente moet hier een actieve en stimulerende rol in spelen. De gemeente Rheden is één van de gemeenten met het hoogste aantal ouderen in Nederland (19,5% is 70-plusser). Dit betekent dat wij ook meer aandacht en voorzieningen voor ouderen moeten hebben dan de gemiddelde gemeente.

Dit bereiken we door onder andere kwalitatief hoge zorg-op-maat; ondersteuning waar nodig; levensloopbestendige woningen, zodat inwoners de mogelijkheid hebben langer in hun eigen woning te blijven wonen; in voorkomende gevallen doorstroom mogelijk maken naar woningen met lichte ondersteuning. Daarnaast wil D66 dat Rheden een dementie-vriendelijke gemeente wordt en begint met een scan om te kijken wat wij (meer) kunnen doen voor onze inwoners wanneer zij hiermee te maken krijgen.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

…verwijs graag verder naar ons verkiezingsprogramma https://d66.nl/rheden.

Zie ook: Wie vertegenwoordigt D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen?