In gesprek met ChristenUnie: “Ouderen zijn niet het probleem, maar de oplossing”

ChristenUnie. Foto: ChristenUnie

– Binnenkort zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Maar op welke partij moet je woensdag 16 maart stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met alle politieke partijen. Veel belangrijke thema’s die spelen in onze gemeenten leggen we aan de partijen voor. Bijna alle partijen hebben al gereageerd.

Vandaag 12 vragen aan lijsttrekker Hendri Witteveen van de ChristenUnie.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Allebei zijn belangrijk, maar als de druk op de natuur zo groot wordt dat planten en dieren verdwijnen, heeft de mens er ook weinig plezier meer aan. De ChristenUnie vindt dat de Posbank voor iedereen bereikbaar moet blijven en we waarderen de hondenlosloopterreinen, in het bijzonder het Rozendaalse veld. We genieten allemaal van de Posbank en gunnen dat iedereen. Dat wil niet zeggen dat alle gebruiksmogelijkheden hetzelfde moeten blijven.

Het wordt op een aantal plekken te druk: natuur en aanwonenden lijden eronder. Dat kan zo niet doorgaan. We willen het (doorgaande) gemotoriseerde verkeer terugdringen en het bezoek meer spreiden over de hele Veluwezoom. De Posbank blijft voor iedereen bereikbaar, bijvoorbeeld met elektrische bussen. Ook voor het Rozendaalse veld willen wij een balans zoeken. Het is mooi dat de honden los kunnen lopen, maar het loslopen en de ontlasting hebben wel een effect op de natuur. Dat vraagt mogelijk maatregelen.

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

Ja, we zijn er voor dat we in één generatie CO2-neutraal worden. Gelukkig kunnen we dat met de regio samen doen, want in onze gemeente is niet veel ruimte voor windmolens. Die mogen in ieder geval niet ten koste van de gezondheid gaan. Er is veel onderzoek gedaan naar stromingsenergie uit de IJssel. Het blijkt dat die hooguit een beperkte bijdrage kan leveren. Er is wel veel warmte (en verkoeling) uit water te halen.

De komende vier jaar wil de ChristenUnie vooral inzetten op isolatie en energiebesparing. We zijn voor subsidie en praktische ondersteuning. Ook als je weinig geld hebt, moet dit mogelijk zijn. We zien uit naar het advies van het Burgerforum.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

Er is een woningtekort in Nederland, ook in Rheden. We zijn blij dat er in Velp een groot aantal woningen gebouwd kan worden. Hoe sneller hoe beter. Dat betekent dat we de eerste 400 woningen op het terrein van ziekenhuis Velp bouwen volgens de woonvisie: 70% betaalbaar. De ChristenUnie wil bouwen voor senioren en hen ondersteunen om te verhuizen. Daarvoor hebben we in onze gemeente een wooncoach in het leven geroepen. Zo komt er ruimte voor starters.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

Rheden heeft steeds zijn verantwoordelijkheid genomen asielzoekers op te vangen. De ChristenUnie wil dat blijven doen, volgens het door de raad in 2015 vastgesteld beleid: kleinschalig en geen noodopvang. We zijn trots op onze inwoners die asielzoekers hebben ondersteund.

5. Als er zou moeten worden bezuinigd de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

De ChristenUnie wil de samenwerking van gemeente en inwoners versterken. Bij alle uitgaven nagaan of ze noodzakelijk zijn en van belang voor onze inwoners. Niet bezuinigen op voorzieningen die daar belangrijk voor zijn, dan nog liever een beperkte verhoging van de OZB.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

In een coalitie moeten we vooral voldoende kunnen bereiken, op voor ons belangrijke thema’s, zoals klimaatmaatregelen en armoedebeleid: we willen recht doen aan mensen die in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen en aan natuur en milieu.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

We werken wat betreft de uitvoering al samen met Arnhem, Renkum en Rozendaal. Daarbij kunnen we zelf ons beleid bepalen. Veranderen kost tijd en geld. Voor ons is er geen aanleiding te fuseren. Als we een buurgemeente kunnen helpen, zonder dat het ten koste gaat van onze inwoners, staan we daarvoor open.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

De ChristenUnie wil recht doen aan inwoners, onder meer door hen te laten meedenken over beleid en open te staan voor initiatieven. We zijn voor buurtbudget. Op dit moment geeft Rheden dat vooral vorm door de “Ik buurt mee”-cheques. Daar willen we mee doorgaan.

Over een volgende stap willen we met de buurt- en belangenverenigingen in gesprek. Mogelijk moeten zij ook meer budget krijgen. Zo verschuift de zeggenschap over de budgetten voor een deel in de richting van de inwoners: wat inwoners doen, mag ten koste gaan van ambtelijke budgetten.

Zie ook: Wie vertegenwoordigt Christenunie bij de gemeenteraadsverkiezingen?

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Als raadsleden zijn we beschikbaar voor projecten en debatten die scholen organiseren. Niet nog weer een taak voor het onderwijs erbij, maar een lopend lesprogramma ondersteunen en concretiseren. Zo geven we een kijkje in de keuken.

De ChristenUnie wil dat de gemeente ervoor zorgt dat alle leerlingen uit de hoogste groepen  van de basisscholen en de leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de gemeente zicht krijgen op wat de gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over/vanuit de gemeentepolitiek.

Dit kan ook in de vorm van een kindergemeenteraad, waarbij na een voorbereiding op school de deelnemende groepen 7 en 8 een dagprogramma hebben met de burgemeester en een aantal raadsleden.

Ook wil de ChristenUnie zich inzetten om de inspraak van jongeren te verbeteren. De beslissingen die wij nu nemen, gaan over hun toekomst. Plannen van de gemeente moeten ook getoetst op de gevolgen voor jongeren. (generatiecheck)

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

– Er is al aandacht voor integrale hulp aan inwoners, maar dit kan en moet beter. Er moet per gezin één beschikking komen voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz. De (laatste) financiële schotten moeten weg. Denk vanuit de zorgvraag van inwoners.

– Organiseer de zorg dichtbij. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. De WMO gaat over een breed scala aan voorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor een voldoende breed aanbod van zorg voor maatschappelijke ondersteuning, voldoende en van goede kwaliteit.

Cliënten zijn vaak in een kwetsbare positie. Hun tijd en energie is beperkt en het organiseren lukt soms niet meer. Eenvoudige procedures, snelheid en duidelijkheid is belangrijk. Of je de zorg nou zelf regelt of dat een mantelzorger dat doet. Als er zorgprofessionals betrokken zijn bij de cliënt zou er met korte lijnen overlegd kunnen worden ipv alles dubbel te checken. Wachten op hulp of hulpmiddelen als je het nodig hebt, is lastig.

– Werk intensief samen met familie, buurt en geloofsgemeenschappen.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

– Wij vinden dat ouderen een belangrijke rol hebben in onze samenleving. Daarom zet de ChristenUnie zich er samen met hen voor in dat zij in onze gemeente waardig ouder kunnen worden en volop mee blijven doen. Om de ouderen in de positie te brengen die zij én de maatschappij verdienen, heeft de ChristenUnie met een groot aantal partners het Manifest “Waardig Ouder Worden” opgesteld. Dit is een Tienpuntenplan voor bruggen slaan, ontmoeting, wonen, mantelzorg, zingeving en meer.

Bovenal gaat het erom toekomstige senioren te stimuleren zich voor te bereiden op de oude dag. In de afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het tegengaan van eenzaamheid. Nu is het tijd om meer te doen aan preventie. Bij de ‘tijdige  voorbereiding op de oude dag staan drie vragen centraal: wie staan er om mij heen, hoe blijf ik (financieel) gezond en waar kan ik (blijven) wonen? 

– Een nieuwe woning hoort, passend in het manifest ‘Waardig Ouder Worden’, levensloopbestendig te zijn.

– Voorop staat dat we samen met ouderen werken aan een sociaal Rheden. Ouderen zijn niet het probleem, maar de oplossing doordat zij zelf de regie nemen en de gemeente dit respecteert en ondersteunt. Maatschappelijke voorzieningen, geloofsgemeenschappen en verenigingen in de dorpskernen van Rheden zijn daarvoor belangrijk en kunnen op onze steun rekenen.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

Eén opgave willen we hier nog noemen: het behoud van de biodiversiteit. Het gaat erom te voorkomen dat planten en dieren uitsterven. Belangrijk, want uiteindelijk gaat het ook om onze gezondheid en ons welzijn. De gemeente werkt aan beleid en de ChristenUnie wil hier sterk op inzetten. Dan gaat het om hoe we ons groen beheren en dat we voorkomen dat bij het isoleren van woningen vleermuizen en andere dieren geen plek meer hebben.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan de waardevolle lokale economie.

Zie ook: Wie vertegenwoordigt Christenunie bij de gemeenteraadsverkiezingen?

ChristenUnie – Foto: ChristenUnie