In gesprek met PvdA: ‘Het liefst bedekken we alle daken met zonnepanelen’

Gea Hofstede. Foto: PvdA

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor.

Twaalf vragen aan lijstrekker Gea Hofstede van de PvdA.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

De natuur is het plezier van de mens. In onze gemeente zijn de landschappen fantastisch, met Nationaal Park de Veluwezoom als kers op de taart. Wij zien dat deze mooie natuur hard achteruit gaat. Het aantal diersoorten vermindert snel en ook de biodiversiteit staat onder grote druk.

Om de natuur te beschermen en weer meer ruimte te geven, moeten we nu keuzes maken. Wij willen dat mensen kunnen genieten van de natuur, maar dat aantasting van de natuur voorkomen wordt. Daarom kiezen wij voor een toegankelijke Veluwezoom, maar zonder gemotoriseerd verkeer.

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

In 2040 CO2 neutraal zijn begint nu! De ambitie om dit in 2040 te realiseren vinden wij belangrijk. Het geeft de urgentie van de te nemen stappen aan. Wij zien nu al dat het klimaat verandert. Dat vraagt actie. De PvdA wil inzetten op die energiewinning die veel oplevert, maar geen schade toebrengt aan de gezondheid van inwoners. In onze gemeente lijken grote windmolens niet voor de hand te liggen, maar kleinere zijn dan wellicht wel een goede optie.

Het liefst bedekken we alle daken met zonnepanelen. Alternatieven zoals aardwarmte en waterkracht uit de IJssel willen we onderzoeken. Het Burgerberaad moet een belangrijke bijdrage leveren als het gaat over de keuzes welke vormen en waar. Wij hechten grote waarde aan de uitkomsten van het Burgerberaad. De energiebronnen waar we nu voor kiezen moeten bijdragen aan de duurzame energie, maar ook goed ongedaan en opgeruimd kunnen worden, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. We vinden het ook belangrijk dat we werken aan opslag van duurzame energie. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

De woonproblemen die er in heel Nederland zijn, zijn er ook in Rheden. Wat wil de PvdA? Aansluiten bij de behoefte die er is en diversiteit in de verschillende wijken. Dat betekent minder sociale huur in die wijken waar er heel veel is en toevoegen van sociale huur in de wijken waar nu weinig sociale huur is. Voor ons bestaat een diverse wijk uit 30 % sociale huur, 20 % middeldure huur (€ 650 – € 1.000), 20 % goedkope koop (liefst tot € 250.000) en 30 % duur.

Wij zien in onze gemeente een groot tekort aan huizen voor één- en tweepersoonshuishoudens, veel vraag naar bijzondere woonvormen, zoals groepswonen voor senioren. Daar willen we op inzetten. We doen dit al door een verhuiscoach, maar er is nog meer nodig. Als we dat doen, dan ontstaat er ook ruimte voor starters. Die starters hebben we hard nodig!

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

De gemeente Rheden, heeft samen met de andere gemeenten in onze regio een rol bij het opvangen van vluchtelingen. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne zijn wij ‘de regio’ die de opvang moet regelen.. Samen met onze buurgemeenten gaat dat zeker lukken.

5. Als er zou moeten worden bezuinigt de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

De afgelopen jaren hebben we, mede door landelijke keuzes, al veel moeten bezuinigen. Gelukkig hebben we de voorzieningen in onze gemeente overeind kunnen houden. Hier blijven we ons voor inzetten.

Alle voorzieningen, zoals de bibliotheek, het zwembad, de dorpshuizen, sport- en andere verengingen zorgen voor een mooie gemeente en voor ontmoeting. Dit vindt de PvdA zo belangrijk, dat we daarvoor de OZB zouden verhogen.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

De PvdA wil zich de komende jaren inzetten voor volkshuisvesting, klimaat en duurzaamheid en gelijke kansen. Daarover willen wij praten bij de coalitievorming met die partijen die dat ook belangrijk vinden. In een coalitie is het altijd geven en nemen. Dit moet voor ons in balans zijn.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

Wij werken graag samen met gemeenten in onze omgeving. Samenwerking moet er altijd op gericht zijn om betere dienstverlening te bieden voor onze inwoners. Dat is onze eerste prioriteit. Indien andere gemeenten met ons samen willen werken, dan staan we staan we daar voor open.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

In de afgelopen jaren hebben we in de gemeente Rheden ervaringen opgedaan met de ‘Ik buurt mee’ cheques. Dat bevalt goed! Mooie, verrassende, vernieuwende initiatieven komen voorbij. Iedereen kan bijdragen waardoor je draagvlak krijgt voor een idee. Lukt het niet om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen? Dan is er blijkbaar geen animo voor. Zo kijken wij ook naar buurtinitiatieven. Wij willen graag mét inwoners praten en niet over.

Inwoners moeten initiatieven kunnen aandragen, waarmee zij hun eigen leefomgeving mooier of beter kunnen maken. De gemeente mag ondersteunen in adviezen. Zo geven wij invulling aan de ideeën van onze Rhedense inwoners. En natuurlijk zit de PvdA graag bij buurtinitiatieven aan tafel. Dat deden we de jaren hiervoor en dat blijven we doen.

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Wij gaan graag in gesprek met de jongeren op scholen. Wat ons betreft mag dat veel vaker gebeuren en niet alleen in verkiezingstijd. De lokale democratie gaat over je eigen gemeente, de voorzieningen die er zijn, het onderhoud van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid. Jongeren hebben daar ook een mening over, maar we weten ze niet altijd even goed te bereiken. Wij zijn blij met de relatief jonge kandidaten op onze kandidatenlijst en we gaan in gesprek met jongeren die iets willen.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

Wij willen heel graag dat onze inwoners langer thuis blijven wonen. Hier is een goed sociaal netwerk voor nodig en lichtere of zwaardere vormen van ondersteuning, denk aan huishoudelijke hulp of begeleiding. Wij vinden dat de gemeente hiervoor een vangnet is.

Dat betekent meer investeren in het sociale netwerk en diensten waar iedereen gebruik van kan maken en minder dure (één op één) hulp inzetten. Alleen zo blijft deze voorziening betaalbaar, want er zullen steeds meer mensen een beroep op moeten doen.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

De steeds groter wordende groep senioren willen wij ondersteunen door woonvormen te bouwen die zij zelf wensen, bijvoorbeeld bijzondere woonvormen. Onze senioren willen hier graag zelf over meedenken en zij hebben hele verrassende ideeën. Hier willen wij ruimte voor bieden.

De gemeente Rheden doet al veel aan ondersteuning van vrijwilligerswerk en dat vindt de PvdA belangrijk. Wij willen dat initiatieven worden ondersteund, als dat nodig is en nieuwe initiatieven worden opgezet als daar vraag naar is. Zo kunnen onze senioren langer en comfortabeler thuis blijven wonen.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

Het gaat in de politiek, zeker in verkiezingstijd, vaak over verschillen. En dat is niet gek, want over dezelfde onderwerpen zijn veel verschillende meningen. Het mooie in de gemeente Rheden is dat we er bijna altijd ergens ‘in het midden’, samen uit komen!

De relaties zijn goed: zacht op de persoon en soms hard op de inhoud. Dat is best een compliment waard voor alle fracties in de raad, want dat zorgt voor constructief bestuur van onze gemeente. We moeten het uiteindelijk samen doen.

Zie ook: PvdA Rheden hervat straatcampagne zaterdag

Zie ook: Wie vertegenwoordigt PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen?