Gemeente Rheden heeft tekort van 4 miljoen

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Gemeente Rheden sluit het jaar 2018 af met een flink tekort. Het gaat om maar liefst 4 miljoen. Ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn zorgwekkend, waarbij nog grotere tekorten verwacht worden, zo meldt de gemeente. Om weer financieel in evenwicht te raken, onderzoekt de gemeente alle mogelijkheden.

Jaarrekening 2018
Gemeente Rheden sluit het jaar 2018 af met een enorm tekort. Waar het bij de jaarrekening van 2017 ging om € 5,6 miljoen, is er bij de jaarrekening 2018 sprake van een tekort van 4 miljoen. Het tekort is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was voorzien en wordt met name veroorzaakt door de explosieve toename van de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Kadernota 2020
De Kadernota geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen. Ook geeft het de financiële uitgangspunten en financiële kaders weer die de basis vormen voor het opstellen van de Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2020-2023.

De huidige financiële ontwikkelingen laten de komende jaren een gemiddeld structureel tekort zien van ruim 6 miljoen euro.

Taakstelling van 6 miljoen euro
Het college heeft de taakstelling voor de komende jaren bepaald op 6 miljoen. Met welke maatregelen de taakstelling wordt bereikt, wordt de komende maanden uitgezocht en verwerkt in de begroting 2020. Daarnaast is in juni duidelijk wat de uitkering van het Rijk aan de gemeente is.

Gemeente Rheden gaat een bezuinigingsproces in dat moeten leiden tot een sluitend meerjarig perspectief waarbij sprake is van een stabiel uitgavenpatroon. Hiervoor onderzoekt de gemeente alle taakvelden van de programmabegroting en maakt zij alle besparingsmogelijkheden aan de raad inzichtelijk. Ze bekijkt of de taken die zij uitvoert in wetgeving is vastgelegd. Daarnaast kijkt de gemeente naar wat ze extra doet bovenop de wettelijke bepaling omdat dat in eigen beleid is vastgelegd. En kijkt ze naar het kwaliteitsniveau van de taken die ze uitvoert.

Dorus Klomberg, wethouder Financiën: “Onze financiële positie op de lange termijn baart ernstig zorgen; de nood is hoog! We zien een structureel tekort en de ruimte die we hebben om ons werk te doen is krap. Onze financiële gezondheid zit op een laag niveau. Daarom moeten we ons uitgavenpatroon ombuigen. Wij doen er echt alles aan om de komende jaren weer financieel in evenwicht te zijn.”

Hoge kosten zorg en jeugd
Sinds 2015 bereikten gemeenten meer jongeren die jeugdzorg nodig hebben en ook mensen met psychische problemen en verward gedrag. Dat leidde tot extra uitgaven en uiteindelijk grote tekorten. De uitgave voor de drie gedecentraliseerde zorgtaken (participatie, jeugd en Wmo) bedroeg in 2018 bijvoorbeeld bijna € 30,5 miljoen, terwijl de uitkering van het Rijk slechts € 25,2 miljoen bedroeg.

De huidige systematiek kent veel “open einden”, waardoor de uitgaven moeilijk beheersbaar zijn. De VNG heeft in een open brief een noodkreet geuit.
“Ik sta volledig achter de open brief van de VNG die woensdag 8 mei is gepubliceerd. Het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen en gemeenten voldoende middelen geven om haar inwoners te helpen.”, aldus Marc Budel, wethouder jeugd.

Op het gebied van werk, zorg en jeugd is gemeente Rheden al eerder gestart met een apart onderzoek omdat eerder geraamde besparingen niet werden gerealiseerd. Binnen dit onderzoek is gekeken naar de uitgaven, maar ook naar bijvoorbeeld werkprocessen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2018 op 25 juni en de kadernota 2020 op 11 juni. In november neemt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling een definitief besluit over de bezuinigingsvoorstellen.