College vindt 3,1 miljoen aan maatregelen

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Gemeente Rheden bevindt zich in financieel zwaar weer. De jaarstukken 2018 laten een tekort zien van 3,5 miljoen. De zomerrapportage 2019 geeft aan dat Rheden afstevent op een te verwachten tekort van 5,5 miljoen euro.

Rheden wil het jaar graag neutraal afsluiten. Het tekort op de lopende begroting wordt volgens de gemeente veroorzaakt door de hogere kosten binnen het programma Welzijn, waaronder jeugdzorg en Wmo. Ook moet gemeente Rheden meer afdragen aan verbonden partijen en zijn de personeelskosten hoger dan begroot. Deze laatste is voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen zorgvraag.

Maatregelen 2019
Voor 2019 moeten er flink wat maatregelen getroffen worden. Het college gaat nu maatregelen nemen ter waarde van € 3,1 miljoen. Activiteiten worden uitgesteld of gefaseerder uitgevoerd.

Gemeente Rheden: “Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is hiervan een voorbeeld. In sommige gevallen worden de ambities versoberd. Herstructurering Woongebieden levert 600K in omdat er nog geen concrete plannen voor de invulling zijn. Op het moment dat die plannen wel opgesteld worden, kan rekening gehouden worden met de financiële situatie. Door deze maatregelen is het verwacht tekort 2019 vermindert tot € 2,4 miljoen.

Het doel van het college is om 2019 ten minste af te sluiten met een neutraal financieel resultaat. Om dit te kunnen bereiken wordt de komende maanden binnen de begroting 2019 verder gezocht naar mogelijkheden om de uitgaven te verminderen. Zo gaat de gemeente bijvoorbeeld anders kijken naar invulling van de zorgvraag en kritisch kijken naar haar eigen bedrijfsvoering.

Rheden wil meer geld
Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten namens alle gemeente in Nederland het Rijk dringend verzocht meer geld beschikbaar te stellen om de tekorten vanuit de Jeugdzorg terug te dringen. Hierop is een eerste aanzet gekomen vanuit het Rijk door incidenteel geld beschikbaar te stellen voor dit jaar en de komende 2 jaren. Rheden verwacht voor 2019 800.000 euro extra te ontvangen.

Structurele maatregelen
Op dit moment onderzoekt gemeente Rheden welke structurele maatregelen per 2020 doorgevoerd kunnen worden om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren. Hierbij worden alle taakvelden onder de loep genomen. In de kadernota 2020 zijn geen nieuwe initiatieven opgenomen. De gemeenteraad beslist in november over de daadwerkelijk te nemen maatregelen.