In gesprek met PAK Rozendaal: ‘Het PAK is voor een zelfstandig Rozendaal’

PAK Rozendaal. Foto: Martin Slijper

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rozendaal leggen we aan de partijen voor.

Acht vragen aan Tineke van der Pas van PAK Rozendaal.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Als PAK streven wij naar een evenwichtige keuze die zowel mens als natuur recht doet. Als groene partij willen wij ervoor zorgen, dat het belang van het beschermen van de natuur bij het nemen van beslissingen goed wordt meegenomen.

PAK Rozendaal heeft een alternatief voorgesteld ( C- samen) om het gebied toegankelijk te houden en zorgzaam te zijn voor de natuur. Daarin hoort ook het open houden van het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse veld.

2. Hoe wilt u Rozendaal klimaatbestendig en co-2 neutraal maken?

Voor het PAK zijn items als “klimaatbestendig” en “C02 neutraal” speerpunten. In Rozendaal zijn geen geschikte gebieden voor windmolens en zonnevelden, vandaar dat wij actief zoeken naar alternatieve mogelijkheden stimuleren.

Afgelopen raadsperiode hebben als coalitie met veel succes subsidie verstrekt aan inwoners die met maatregelen bijgedragen hebben aan duurzaamheid en milieu.

3. Is er in Rozendaal nog ruimte om te bouwen?

In Rozendaal zijn slechts beperkt mogelijkheden voor woningbouw na de voor ons grote nieuwbouw op de Del. In de op te stellen omgevingsvisie willen wij nadenken over creatieve opties, juist voor starters.

4. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

Als PAK sluiten wij geen partijen uit. De andere partijen in Rozendaal weten dat wij voortgang willen op de dossiers groen, sociaal en duurzaam.

5. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente

Het PAK is voor een zelfstandig Rozendaal. Wij sturen vooral op het voortzetten van de goede relaties met onze buurgemeenten.

6. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

Als PAK stimuleren wij actieve burgerparticipatie. Al jaren voert de gemeente Rozendaal “buurt aan tafel gesprekken” en zijn er bijeenkomsten rond thema’s die spelen. Ook zijn de gesprekken bij het wekelijkse ontmoetingspunt voor dorpsbewoners: de papiercontainer een mooi voorbeeld.

7. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Als PAK zijn wij gelukkig met de kinderburgemeester. en jongerenraad. Voor onze campagne hebben wij diverse jongeren geïnterviewd om hun mening mee te nemen in ons verkiezingsprogramma..

8. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

Als PAK vinden wij het goed, dat er in Rozendaal al veel initiatieven en mogelijkheden zijn om ouderen te ondersteunen. Wat nog ontbreekt in Rozendaal is een woon-zorgconcept.

Zie ook: Wie vertegenwoordigt Pak Rozendaal bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Kijk voor meer informatie over Pak Rozendaal op: Pak-rozendaal.nl.