In gesprek met GPR Burgerbelangen: ‘Posbank blijft open voor senioren en mindervaliden’

Thomas Eskes. Foto: GPR Burgerbelangen

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. De belangrijkste thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor.

Twaalf vragen aan lijsstrekker Thomas Eskes van GPR Burgerbelangen.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

•In zijn algemeenheid vinden wij natuurbehoud belangrijk, maar wij doen dat liever door toeristen en recreanten te spreiden over de beschikbare natuur dan het beperken van de toegang.

•De Posbank blijft wat ons betreft ook toegankelijk voor senioren en mindervaliden.

•Het Rozendaalse Veld blijft hondenlosloopgebied. Door de motie die wij mede hebben ingediend is dit al geregeld.

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

•Wij zijn het eens om als Rheden klimaatbestendig en co-2 neutraal te zijn in 2040.

•Windmolens leveren niet genoeg stroom op in het Rhedens landschap en komen er dus niet. wat ons betreft.

•Wij zijn voorstander van waterkracht uit de IJssel en zonnepanelen op de daken.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

•Er is woningnood ook in Rheden.

•Wij geven voorrang aan de realisatie van betaalbare huisvesting voor iedereen.

•Eigen inwoners krijgen voorrang door 25 % van de vrijkomende huurwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen.

•Betaalbare en levensloopbestendige woningen bouwen voor senioren, dat zorgt voor doorstroming zodat starters ook een woning kunnen vinden.

•Betaalbare woningen bouwen, zodat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

•De gemeente Rheden heeft altijd haar verantwoording genomen bij de opvang van vluchtelingen.

•Een nieuw AZC is niet aan de orde en zien wij ook niet zitten. Mocht er een beroep op onze gemeente worden gedaan, dan denken wij mee, maar het mag geen overlast opleveren voor onze inwoners.

5. Als er zou moeten worden bezuinigt de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

•We hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd doordat taken vanuit het Rijk zijn overgedragen aan de gemeente met een kwart minder geld. Wij hebben in 2015 al geroepen dat dat niet goed kon gaan.

•Daardoor heeft de bibliotheek al fors geld ingeleverd, lopen de wachttijden in de jeugdzorg op, is afval wegbrengen duurder geworden, de OZB gestegen en wordt het groen nauwelijks nog onderhouden. De wegen zijn zo slecht onderhouden dat we al een waarschuwing hebben gekregen van de Provincie daarover.

•Wij zien geen ruimte meer voor bezuinigingen. Dat Den Haag blijft weigeren om hun bezuiniging op jeugdzorg en WMO terug te draaien is schandalig. De jeugd en de ouderen zijn de dupe van het wanbeleid van de partijen in de Tweede Kamer..

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

•Wij nemen onze verantwoordelijkheid en wanneer de kiezer ons voldoende zetels gunt dan leveren wij een eigen wethouder

•Geen partij haalt bij de verkiezingen de absolute meerderheid. Daarom zijn er meer partijen nodig om een coalitie te vormen.

•Wij sluiten niemand uit. Integendeel, wij werken graag met een zo breed mogelijke groep partijen samen zodat alle kiezers vertegenwoordigd zijn.

•Wij hebben daarom een voorkeur voor een raadsakkoord, met inbreng van alle partijen die zijn gekozen in de gemeenteraad, om geen enkele partij en dus ook geen enkele kiezer buitenspel te zetten. Wij vinden dat democratischer dan een coalitieakkoord dat vaak grotendeels is ‘dichtgetimmerd’.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

•Wij hebben geen plannen noch de ambitie in de richting van een samenvoeging van onze gemeente met enige andere gemeente.

•Wij zijn tegen een fusie met de gemeente Arnhem.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

•GPR Burgerbelangen is opgebouwd uit mensen die van mening zijn dat we met onze inwoners samen meer kennis in huis hebben dan wij alleen.

•Inwoners weten zich goed te informeren en weten prima wat zij willen.

•Wij willen inwoners veel eerder betrekken bij projecten in hun buurt. En niet pas betrekken als de projectontwikkelaars hun plannen al klaar hebben. Inwoners staan dan vaak voor voldongen feiten.

•Als gemeente faciliteren we het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Zo werken we samen naar een gezamenlijke uitkomst.

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

•Jongeren horen te weten hoe de democratie werk, ook op lokaal niveau. Daar ligt een taak voor scholen.

•Jongeren die politiek geïnteresseerd zijn moeten de kans krijgen mee te doen, ook als ze jong zijn.

•Onze lijsttrekker is daar een goed voorbeeld van; hij begon op zijn 17e al mee te lopen met de fractie van GPR Burgerbelangen.

•Jongeren zijn bij ons dus van harte welkom!

•Jongeren hebben vaak wel een mening over hun omgeving en hoe de gemeente met hen omgaat. Daar moeten we gebruik van maken!

•Wij pleiten voor een splitsing in het gemeentelijke beleid voor jongeren. Want jongeren onder de 12 zijn natuurlijk heel anders dan jongeren tussen de 12-18 jaar.

•Betrek jongeren bij plannen in hun omgeving en luister naar hun ideeën voor hun dorp.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

•Het uitgangspunt van de WMO moet de zorgplicht van de gemeente zijn.

•Wij willen de WMO organiseren op basis van de menselijke maat en niet op basis van de financiën.

•Actieve ondersteuning van de gemeente voor de inwoners om hun weg te vinden in het doolhof van regels en voorzieningen.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

•Bij nieuwbouw wordt er nadrukkelijk ook voor ouderen gebouwd.

•Wij zien ook mogelijkheden voor kleinschalige woonprojecten gecombineerd met dorps-/buurthuizen, studentenhuisvesting of kinderopvang om eenzaamheid tegen te gaan.

•Samen eten en activiteiten in de dorps-/buurthuizen zorgen voor een aansluiting in de samenleving.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

Ga allemaal stemmen!

Zie ook: Campagne gemeenteraadsverkiezingen Rheden van start

Lees alles over de verkiezingen op www.studiorheden.nl/studiorheden-verkiezingen.

Kijk voor meer informatie over GPR Burgerbelangen op Gprburgerbelangen.com.