In gesprek met VVD: ‘Er moeten zeker 1500 woningen bijkomen’

Yola Hopmans. Foto: VVD Rheden

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor. Twaalf vragen aan lijstrekker Yola Hopmans van VVD Rheden.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor. Twaalf vragen aan lijstrekker Yola Hopmans van VVD Rheden.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Alleen natuur zonder dat de mens ervan kan genieten is geen optie, dat kan alleen samen opgaan. We maken hierin lokale keuzes. In een aantal gevallen is de natuur te kwetsbaar, die moet je beschermen. Als mensen niet kunnen genieten op hun manier van de natuur, wordt ook de waarde niet erkend. Wij vinden dat het Nationaal Park Veluwezoom open moet blijven voor iedereen en dat je er ook met gemotoriseerd vervoer moet kunnen komen; van 1 november tot 1 april alle dagen in de week en van 1 april tot 1 november alleen van maandag t/m vrijdag.

Voor honden moet er ook ruimte zijn, die moeten los kunnen lopen. Voor de hondenbezitters en de honden is beweging heel goed, dat doen ze graag onder andere op het Rozendaalse Veld. Niet alleen goed voor de mens, maar ook honden die loslopen komen elkaar tegen en leren zo met andere honden omgaan. Dat geeft minder stress als ze aan de lijn een andere hond tegen komen.

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

Klimaatbestendig is niet alleen een opgave voor de gemeente Rheden, dat is een landelijke zo niet internationale opgave. Als gemeente moeten we ons steentje bijdrage en het doel klimaatbestendig en CO2 – neutraal in 2040 past daarin Hoe? Voor de VVD ligt de prioriteit bij het minder gebruiken van energie onder andere door het isoleren van woningen maar ook andere energiebesparende maatregelen. Niet alleen is dat een grote bijdrage aan beperking van energiegebruik, het helpt onze inwoners ook in de portemonnee. Energie zal niet goedkoper worden.

Windmolens staan we alleen toe als er ruim draagvlak is onder de inwoners, als het woningbouwplannen niet in de weg staat, er geen overlast is voor inwoners en er geen negatieve effecten zijn voor de gezondheid van inwoners.

Zonnepaneelvelden kunnen ten koste gaan van ruimte voor agrarisch gebruik. Voor de agrarische wereld ligt er een opgave om natuurvriendelijker en extensiever te gaan boeren. Dan zal er per blijvende boer meer grond nodig zijn. Als we de grond niet voor voedselproductie in zetten maar voor zonnepaneelvelden, dan zullen er veel meer boeren moeten stoppen. En laten we eerlijk zijn, die zonnepaneelvelden verdienen niet de schoonheidsprijs.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

Ook in Rheden is er een woningtekort. Het is voor starters en senioren heel moeilijk om een woning te huren of te kopen. Het probleem is dat onze gemeente tussen de IJssel en de Veluwe in ligt. Beide zijn beschermde gebieden (o.a. Natura 2000) waar bouwen heel moeilijk ligt. Grootschalige uitbreiding van bebouwing in buitengebied ligt dan ook niet voor de hand en gaat mogelijk ook nog ten koste van agrarische gronden.

Wij vinden dat er zeker 1500 woningen moeten bijkomen waarvan een groot deel betaalbare huur en koopwoningen. Dat kan door snellere procedures en te onderzoeken of we gebouwen andere functies kunnen geven, (van bijvoorbeeld kantoorgebouwen naar wonen, garages naar wonen). Als we geen woningen bijbouwen is er geen doorstroming en zijn er dus geen mogelijkheden voor starters en senioren.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

Ook onze gemeente heeft een rol bij het opvangen van vluchtelingen. De gemeente Rheden heeft in de afgelopen jaren meer dan haar steentje bij gedragen. De VVD staat daar ook achter. Andere gemeenten in de regio zijn nu aan de beurt. Als er een noodvraag komt, willen wij er over nadenken.

We hebben ook een rol als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten en begeleid wonen. We kunnen echter niet alles oplossen. Bij de opvang van groepen die woonruimte nodig hebben (vluchtelingen, arbeidsmigranten, begeleid wonen) zal ook rekening moeten worden gehouden met een evenwichtige spreiding tussen de dorpen en de beschikbaarheid van (sociale- en huur-) woningen voor de inwoners. Statushouders hebben wat ons betreft geen voorrang op een huurwoning.

5. Als er zou moeten worden bezuinigd de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

Bestaande voorzieningen sluiten is het laatste waar de VVD aan denkt. Voorzieningen als een bibliotheek en zwembad zijn er voor alle inwoners en dragen bij aan sociale en maatschappelijke participatie. Dat willen we handhaven. Wij willen dat de gemeente niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Daarmee voorkom je dat je moet bezuinigen op voorzieningen en kan je de lokale lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) zo laag mogelijk houden. Het leven is al duur genoeg.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

Voor de VVD zijn er op voorhand geen breekpunten of worden partijen uitgesloten. Coalitievorming is geven en nemen, samen tot een compromis komen. We kennen de uitslag nog niet.

Afhankelijk van een eventuele coalitiedeelname (ook dat weten we nog niet), de portefeuille en het gewenste profiel van de wethouder, heeft VVD wethouders kandidaten.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

De VVD ziet nu geen enkele aanleiding voor onze gemeente om samen te gaan met een andere gemeente. In het geval andere gemeente bij ons aanklopt, zal de VVD een dergelijke vraag op de inhoud, de meerwaarde voor onze gemeente (dus ook inwoners) en de regio, beoordelen.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

De VVD is een groot voorstander van burgerparticipatie maar we zien ook dat het op dit moment nog niet optimaal wordt ingezet. Het is goed om de meningen van onze inwoners op te halen, zodat de raad vervolgens alle voors- en tegens tegen elkaar af kan wegen om zo een weloverwogen beslissing te maken. Voorbeelden van burgerparticipatie zijn bijvoorbeeld een enquête houden over het wel/niet afsluiten van de Posbank of de inwoner betrekken bij het inrichten en beheren van zijn eigen leefomgeving.

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

We zetten ze op de kieslijst! Onze no. 2, Jelte Kolkman uit Rheden wordt begin maart 18 jaar! Hij wil wat gaan betekenen voor de jongeren. Zijn lijnen met zijn generaties zijn kort dus we verwachten dat wij goed in gesprek gaan komen met de jongeren. Natuurlijk benaderen wij ook via onze socials de jongeren in onze gemeente.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

Het beter inregelen van ouderenzorg en huishoudelijke hulp. Wij horen van verschillende oudere inwoners van Rheden dat het belangrijk is voor senioren die hulp nodig hebben om een bekend gezicht in huis te hebben, en niet elke keer een andere zorgverlener. Wij vinden willen hier graag aandacht voor vragen, zodat de gemeente hierover met de zorgorganisatie in gesprek kan.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

De gemeente Rheden is een ‘grijze’ gemeente . Het is belangrijk dat onze grote groep senioren mee kunnen blijven doen in de samenleving. Dat is goed voor hun vitaliteit, hun sociale contacten en kan eenzaamheid tegen gaan. Dat is voor iedereen beter. Natuurlijk wil de VVD dat er voor senioren voorzieningen zijn en werken we mee aan locaties voor bijeenkomsten. De bouw van levensloopbestendige seniorenwoningen staat hoog op ons verlanglijstje. Vrijwilligerswerk wordt al gefaciliteerd en dat zal de VVD ook in de toekomst willen blijven faciliteren. We zetten in op genoeg vrijwilligers die meer waardering krijgen voor het werk dat ze doen.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

De VVD vindt de samenwerking met alle partijen in onze raad prettig. Er wordt altijd gezocht naar samenwerking en onderlinge overeenkomsten, in plaats van de verschillen uit te vergroten. Ik denk dat dit gegeven iets is waar Rheden misschien wel uniek in is, en wij hopen dat we dit ook in de volgende raadsperiode kunnen behouden. En last but not least: ga vooral stemmen!

– Lees alles over de verkiezingen op www.studiorheden.nl/studiorheden-verkiezingen.

– Zie ook: Wie vertegenwoordigt VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen?

– Zie ook: Campagne gemeenteraadsverkiezingen Rheden van start

– Kijk voor meer informatie over VVD Rheden op Rheden.vvd.nl.

Yola Hopmans – Foto: VVD Rheden