In gesprek met BGR: ‘Dringend behoefte aan woon en zorg oplossingen’

BGR. Foto: BGR

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor.

Vandaag 9 vragen aan lijstrekker Loes Hupkes van Belangen Gemeenschap Rozendaal (BGR).

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

BGR behartigt als politieke partij het belang van de Rozendaler. En dat belang is veelzijdig, en gebeurt door te controleren, kader te stellen en als volksvertegenwoordiger de mening van de Rozendaler te verwoorden in de Gemeenteraad. In de door ons gehouden enquête koos Rozendaal voor het openhouden van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer op doordeweekse dagen. Ook wil de Rozendaler het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld open houden. Deze meningen hebben wij uitgedragen in de Gemeenteraad en overeenkomstig gestemd.

2. Hoe wilt u Rozendaal klimaatbestendig en co-2 neutraal maken?

Rozendaal is slechts een heel klein onderdeel van een veel groter geheel. Nederlands beleid en regiobeleid bepalen de kaders waarbinnen Rozendaal beperkte vrije keuze heeft. Technische ontwikkelingen en politieke keuzes in de komende jaren gaan een belangrijke rol spelen. Daarom voor de korte termijn kiezen voor investeringen die nooit tevergeefs zijn. BGR wil nog meer inzetten op investeren in duurzame oplossingen zoals zonnepanelen op daken. En inzetten op energiebesparing in Rozendaalse woningen. Vanwege Natura 2000 en de Wespendief zijn windmolens en zonneparken niet mogelijk.

3. Is er in Rozendaal nog ruimte om te bouwen?

Er is geen ruimte in het buitengebied vanwege Natura 2000. Wel kan inbreiding plaatsvinden. Dat is zeker een optie in Rozendaal. Er is dringend behoefte aan woon/zorg oplossingen, maar wel in de buurt van openbaar vervoer. Dan kunnen senior inwoners hun Rozendaalse huizen verlaten voor een woon-zorg combinatie en komt hun huis op de markt en wordt doorstroming gerealiseerd. In dat kader wil BGR splitsen van kavels makkelijker maken en bouw van woon/zorg combinaties stimuleren. Deze wensen kunnen in de nog vast te stellen Omgevingsvisie worden meegenomen en als kader daarin worden vastgelegd.

4. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

BGR wil graag een breed gedragen raadsakkoord dat niet volledig is dichtgetimmerd en ruimte laat voor afwijkende standpunten per onderdeel. BGR zal niet deelnemen aan een coalitieakkoord. BGR vindt dat qua wethouder de beste man/vrouw op de betreffende portefeuille moet komen. Competentie is leidend.

5. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

Samenwerking met andere gemeenten wordt steeds breder en de kosten van die Gemeenschappelijke Regelingen stijgen voor kleine gemeenten buitenproportioneel. Het kan zo zijn dat op enig moment het zelfstandig blijven economisch / financieel niet langer verantwoord is. Samenvoeging met Rheden ligt dan voor de hand. Samenvoeging met Apeldoorn is een ‘out of de box’ gedachte. En samenvoeging met Arnhem maakt het bijna onmogelijk om Rozendaals belang te blijven behartigen en is daarom minder aantrekkelijk.

6. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

Burgerparticipatie is het betrekken van de burgers bij besluitvormingsprocessen van de gemeente door hen om advies te vragen. Dit is een wettelijke verplichting. Bij het opstellen van visies (kaderstellende raadsbesluiten) wordt in het financieringsvoorstel standaard geld vrijgemaakt voor burgerparticipatie.

In Rozendaal kan burgerparticipatie bijvoorbeeld door inwonerpanels, enquêtes of klankbordgroepen. Door de kleine omvang (ca. 950 stemgerechtigden) en de hoge betrokkenheid (zie ook hoge opkomst bij verkiezingen) is het realiseren van burgerparticipatie in Rozendaal niet moeilijk.

T.a.v. wijk- of dorpsinitiatieven het volgende.
BGR ziet graag dat sociale en culturele activiteiten in De Serre en de kerkzaal worden geïntensiveerd. Eventueel door verstrekken van subsidie aan initiatieven hiervoor. BGR wil ook graag ‘omzien naar elkaar’ bevorderen, bijvoorbeeld kleine klussen, alarmhulp of boodschappen → door de Rozendaler voor de Rozendaler.

En BGR ziet graag dat lokale verenigingen worden ondersteund, hetzij geldelijk (subsidie) hetzij organisatorisch (faciliteren).

7. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Dit is een lastige vraag, bedoelt u met ‘jongeren’ stemgerechtigde jongeren? Deze groep is nauwelijks aanwezig in Rozendaal. Zodra jongeren de middelbare school af hebben gerond verlaten ze Rozendaal om elders te studeren. Als u met jongeren de middelbare schooljeugd bedoelt, BGR heeft afgelopen regeerperiode voorgesteld om scholieren van Het Rhedens als sociale stage een politieke stage bij de gemeente Rozendaal te laten doen. De wethouder heeft dit idee toen omarmd en uitgevoerd.

8. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

Zoals al eerder aangegeven, de vergrijzing vindt ook zeker in Rozendaal plaats. Het ontbreekt aan woon/zorg combinaties, BGR is voorstander om dit te realiseren door inbreiding. Wel vlak bij het OV. Ook eerder aangegeven, BGR wil ook graag ‘omzien naar elkaar’ bevorderen, bijvoorbeeld kleine klussen, alarmhulp of boodschappen → door de Rozendaler voor de Rozendaler.

Speciale aandacht vraagt BGR voor preventieve maatregelen en meer bewegen, om de Rozendalers zo lang mogelijk fit en gezond te houden. BGR denkt dan aan een beweegtuin voor volwassenen, en het realiseren van goede brede wandel- en fietspaden. Ook het goed onderhouden van stoepen en het snel schoonmaken na sneeuwval is belangrijk.

9. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

BGR vraagt blijvend aandacht voor veiligheid, zowel de Kerklaan als rotondes op de Schelmseweg. Ook wil BGR de Berg en Heideweg open laten voor gemotoriseerd verkeer zodat de nieuwste wijk in geval van nood aan 2 kanten weg kan.

– Lees alles over de verkiezingen op www.studiorheden.nl/studiorheden-verkiezingen.

– Zie ook: Campagne gemeenteraadsverkiezingen Rheden van start

– Kijk hier voor meer informatie over Belangen Gemeenschap Rozendaal (BGR)

Op de kandidatenlijst van BGR staan dit jaar 10 personen.

1 Loes Hupkes

2 Wim Diepenbroek

3 Michael Ruseler

4 Hans Veltman

5 Jacquéline Bouman

6 Eelke Kootstra

7 Maurice Vuijk

8 Frits van der Togt

9 Hans Rexwinkel

10 Els Drosten