In gesprek met CDA: ‘Wij zetten vol in op subsidieregelingen voor isolatie’

Marc Budel. Foto: Gemeente Rheden

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor.

Twaalf vragen aan lijstrekker Marc Budel van CDA Rheden.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Door corona werd het wel heel erg druk op de Posbank. Te veel auto’s, te veel motoren, te veel geluid. Als CDA Rheden hebben wij daarom het voortouw genomen om met ‘scenario D’ een paar grote verbeteringen door te voeren. Het doel is meer ruimte voor de natuur. Maar het doel is ook dat inwoners kunnen blijven genieten van al het moois in onze gemeente. Te voet, op de fiets, met de auto en met de hond!

Als groene gemeente hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid in onze regio en landelijk. Met scenario D pakken we die verantwoordelijkheid. Het is een mooie kans voor mens én dier!

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

Het groene karakter van onze gemeente is uniek. Windmolens en grootschalige zonnevelden zijn in Rheden nauwelijks inpasbaar in het landschap. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid in de regio en landelijk om de natuur te beschermen en te versterken.

Tegelijkertijd is de energietransitie een belangrijke maatschappelijke opdracht. Wat wij in onze eigen gemeente kunnen doen? Besparen, besparen en nog eens besparen. En de nummer 1 worden van Nederland met zon op dak. Het CDA zet vol in op subsidieregelingen voor isolatie. Het is de belangrijkste manier om op korte termijn verspilling van energie tegen te gaan. Vooral omdat mensen met een smalle beurs zo ook kunnen bijdragen aan de energietransitie.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

We gaan repareren wat de afgelopen jaren in de woningmarkt is scheefgegroeid. Als Rheden kunnen we dit niet alleen. Een goed woningbeleid vraagt om een regionale aanpak.

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jong en oud. Dat vraagt om scherpe keuzes:

-Wij willen meer woonvormen voor senioren. Bijvoorbeeld hofjes, kleinschalige appartementencomplexen en verzorgingshuizen nieuwe stijl. Dat zal bijdragen aan een betere doorstroming op de huizenmarkt.

-We zijn kritisch op woningbouw in buitengebieden. Wij kiezen voor ‘inbreiden’.

-Wij zijn voor een goede spreiding van huur- en koopwoningen en van typen woningen. Dit daagt bij aan de verbinding tussen bevolkingsgroepen.

-Woningbouw op voormalig ziekenhuisterrein in Velp, terrein van GS-staalwerken in Rheden, en de voormalige hockeyvelden in Dieren.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

Deze vraag is niet te beantwoorden omdat het niet speelt. Als er een vraag komt voor een AZC zal deze dan worden beoordeeld. Wel hebben wij onlangs ingestemd met de opvang van vluchtelingen. Voor de opvang van ‘extra vluchtelingen gaan wij in gesprek met andere regiogemeenten die momenteel een kleiner aandeel hebben.

5. Als er zou moeten worden bezuinigt de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

Alle bezuinigingen doen pijn. Als we moeten bezuinigen doen we dat met de grootste moeite. Rheden heeft uitstekende voorzieningen en dat willen wij zo houden. Daarnaast heeft CDA Rheden er van oudsher voor gezorgd dat de lasten voor onze inwoners tot de laagste behoren in Gelderland. Wij zijn geen voorstander van het verhogen van de OZB. Veel inwoners hebben het al zwaar genoeg met de hoge energieprijzen. Mocht er een tekort ontstaan dan lossen we de problemen daar op waar ze zijn ontstaan.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

Laat eerst de kiezer spreken! Piketpalen staan vaak in de weg. CDA Rheden is een partij van luisteren en bruggen bouwen en wij staan altijd klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.. Ons verkiezingsprogramma is voor ons leidend.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

Dit speelt niet. Het is ook niet nodig, Rheden heeft voldoende omvang om zelfstandig te zijn. Mocht een andere gemeente diensten van ons willen afnemen of willen samengaan, dan zullen wij die vraag beoordelen. Daarbij staat het belang van de Rhedense inwoners voor het CDA voorop.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

Als CDA Rheden vertrouwen we op de kracht van de lokale samenleving zoals we die samen als inwoners vormen. Wij hechten aan de opvatting van onze inwoners, omdat zij als geen ander weten wat belangrijk is voor hun straat, wijk en het dorp waar zij wonen.

Als eerste stap naar verdere burgerparticipatie zullen wij voor de komende periode inzetten op een uitbreiding van het budget voor de ‘Ikbuurtmee- Cheques’. Die zijn een groot succes gebleken omdat het initiatieven steunt die direct vanuit de inwoners komen. Eén op de drie Rhedense huishoudens doet mee. Het huidige budget bedraagt 100.000 euro.

CDA Rheden gaat voor een verdubbeling van het budget. Zo geven we de inwoners een grotere invloed op de directe besteding van wijkbudgetten en vergroten we de burgerparticipatie. CDA Rheden is geen voorstander van een referendum. Dat leidt veelal tot polarisatie in de samenleving.

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Door ze op de kieslijst te zetten! Wij hebben met Jaap, Pauline en Emma drie hartstikke goede, jonge kandidaten op de kieslijst! Als CDA Rheden willen wij een jaarlijks groot jongerenfestival gaan organiseren waarin de talenten van jongeren centraal staan.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

Wij vinden het belangrijk dat onze senioren te maken hebben met één gezicht, niet steeds met wisselende hulp. Daarnaast zet CDA Rheden in op het verder uitbouwen van de algemene WMO-voorzieningen. Een voorbeeld is ’Ons Raadhuis’ in Velp. Voor veel senioren een warm thuishonk.

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jong en oud en dat vergt bijpassende keuzes in het woningbeleid. Verzorgingshuizen nieuwe stijl, hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor senioren die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Daarnaast wil CDA Rheden woningsplitsing bevorderen, waardoor inwoners op korte termijn een woning kunnen bemachtigen en bovendien eenzaamheid onder senioren wordt verminderd.

Activiteiten die bijdragen aan ontmoeting, ontspanning, cultuur, sport en beweging verdienen alle steun. Verenigingen, RIQQ, bibliotheek en buurthuizen zijn daarom belangrijke bouwstenen in de sociale basis. Daarnaast is het fijn als ook senioren op latere leeftijd nog een talent kunnen ontdekken. Schilderen, handwerken of yoga. Dat kan nu door het nieuwe platform ‘Rheden ontdekt’ voor 0 – 100 jaar.

Mantelzorgers verdienen alle aandacht en waardering. Mede hierom zijn wij zijn voorstander van het bieden van respijtzorg aan mantelzorgers.

We gaan door met het tegengaan van eenzaamheid door middel van het stimuleren van sociale bijeenkomsten. We willen als gemeente een lokale vertaling maken van het landelijke actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

Bij het maken van keuzes gaan we terug naar onze normen en waarden. Want daar begint het voor ons allemaal mee, de grondbeginselen van de christendemocratie: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. Het CDA is van oudsher een brede volkspartij die als geen ander de kracht van de (lokale) samenleving onderkent. Hiervoor gaat CDA Rheden:

-Wij staan vierkant achter onze politieagenten, brandweermensen, BOA’s en hulpverleners.

-Rheden is groen en moet groen blijven: grote windmolens, zonnevelden en woningbouwprojecten zijn zeer lastig inpasbaar in onze buitengebieden.

-We willen geen coffeeshops.

-De gemeente moet verenigingen en vrijwilligers goed ondersteunen. Zeker in het post-coronatijd is een goede doorstart belangrijk.

-Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor senioren. Dat zal bijdragen aan een betere doorstroming op de huizenmarkt en helpt jonge starters.

-De Posbank willen we bereikbaar houden, ook voor gemotoriseerd verkeer. Op termijn kunnen elektrische bussen worden ingezet om bezoekers naar de Posbank te brengen.

Zie ook: Wie vertegenwoordigt het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Zie ook: CDA taartenactie ‘Heel Rheden bakt’ is geslaagd