D66-wethouder Dorus Klomberg wil door in nieuw Rhedens college

Dorus Klomberg (rechts) Erik Roumen (links) en Antoon Kanis van de Gelderse Statenfractie van D66 Gelderland. Foto: D66

– In verkiezingstijd gaat logischerwijs veel aandacht uit naar de lijstrekkers van de politieke partijen. Toch is dat niet altijd terecht. Neem D66 Rheden. Helemaal in de achterhoede van de kieslijst, op een achttiende plek, staat Dorus Klomberg.

Dorus Klomberg (59), zittend wethouder, is één van de kartrekkers van de sociaalliberale partij D66 in de gemeente Rheden. De Velpenaar wil in het nieuwe college graag terugkomen als wethouder voor D66. Maar niet als raadslid, waarom?

Waarom wilt u alleen door als wethouder?

“We hebben veel bereikt de afgelopen jaren, maar er ligt ook nog veel op ons bordje. Daarom voelt het voor mij als niet af. Natuurlijk is het zo dat je ook als raadslid een bijdrage kunt leveren, maar dat is lastig als je, zoals ik, de periode daarvoor wethouder bent geweest. Je moet dan kritisch zijn op het werk dat je zelf, als wethouder, in een eerder college hebt afgeleverd. Dat lijkt me lastig en daar kies ik dus niet voor.”

Als D66 na de verkiezingen geen deel uitmaakt van het nieuwe college, betekent dat uw afscheid?

“Ja. Ik wil graag door als wethouder en de partij heeft ook nadrukkelijk uitgesproken dat ik de wethouderskandidaat ben van D66 Rheden. Het is nu aan de kiezer.”

Verkiezingen zijn altijd een moment om achterom én vooruit te kijken. Doet u dat eens.

“Achterom kijken doe ik met een goed gevoel. Daarbij springen er voor mij twee dingen uit. Allereerst de grote ambitie die we in het coalitieakkoord hebben vastgelegd als het gaat om de klimaatopgave. Waarbij je je moet realiseren dat deze opgave vier jaar geleden nog niet zo hoog op de agenda stond als nu.

We hebben gewerkt aan bewustwording en aan het creëren van mogelijkheden voor inwoners om bij te dragen door het instellen van duurzaamheidsregelingen, zoals leningen en kleine subsidies. Het plan voor dit jaar is de inwoners bij de Rhedense opgave te betrekken door de inzet van een Burgerberaad.”

“Mijn tweede punt, als portefeuillehouder Financiën, is dat ik erg blij ben dat we tekorten hebben kunnen wegwerken en financieel weer een stevig fundament hebben gecreëerd. De komende jaren biedt dat mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Ook samen met gemeenten in de regio. Het is fijn om te kunnen stellen dat de samenwerking met collega-wethouders goed is. Er is een basis om belangrijke thema’s als wonen, jeugdzorg, arbeidsparticipatie en duurzaamheid de komende jaren ook regionaal op te pakken.”

Wat nog meer richting toekomst?

“Kijk je naar duurzaamheid dan zal de komende periode daadwerkelijk vaart gemaakt moeten worden met de energie- en warmtetransitie. Woorden moeten we omzetten in concrete daden. In eerste instantie met het Burgerberaad. Persoonlijk heb ik daar hoge verwachtingen van omdat de manier waarop wij dat gaan doen uniek is in Nederland. Onze inwoners kunnen echt meedenken en meedoen. Dat is sowieso iets waar ik voor sta en waar ik de komende periode verder invulling aan wil geven. We gaan ook verder aan de slag met warmte-uitvoeringsplannen om wijken klaar te maken voor een gasloze toekomst.”

“Naast duurzaamheid zijn voor mij en voor D66 belangrijk dat de gemeente financieel gezond blijft en dat we invulling geven aan onze woningbouwopgave. Die niet alleen duurzaam maar ook sociaal moet worden ingevuld.”

Klimaat, wonen, het zijn onderwerpen die alle partijen noemen.

“Dat klopt, net als onderwijs en kansengelijkheid. Maar er zijn zeker wel verschillen. D66 staat wat mij betreft vooral voor groen, sociaal en liberaal. Groen, denk aan biodiversiteit en duurzaamheid, omdat onze toekomst in gevaar is, wij daar nu nog iets aan kunnen doen en D66 hier duidelijk het verschil maakt in vergelijking met andere partijen. Sociaal omdat we niemand laten vallen en liberaal omdat wij uitgaan van de vrijheid van het individu. Mensen beslissen zelf over hun leven en hoe we met elkaar samenleven.”

“Om nog iets anders te noemen, iets waar ik zelf een sterke intrinsieke betrokkenheid bij voel: een schone leefomgeving. Zwerfafval is mij een doorn in het oog en met veel enthousiasme heb ik de afgelopen periode dan ook inwonersinitiatieven op dat terrein omarmd. Een schoon milieu begint echt bij jezelf.”

Je houdt het probleem dat de betrokkenheid van de meeste inwoners bij de politiek minimaal is.

“Dat betekent niet dat je je daarbij moet neerleggen. Bovendien: ik merk dat veel mensen best betrokken zijn bij hun directe omgeving. We krijgen als gemeente ook regelmatig meldingen van inwoners over tal van zaken, ook al zijn het wel vaak dezelfde mensen en gaat het vaak over dezelfde thema’s. Maar hoop verloren, is alles verloren.

Ik blijf hopen op een brede vertegenwoordiging van mensen die belangeloos willen meedenken. Vooral vertegenwoordigers van de jongere generaties. Dan kom ik toch weer terug op het Burgerberaad. Wat zou het mooi zijn als dat een succes wordt. Dan kunnen we dit instrument van burgervertegenwoordiging vaker en misschien zelfs op grotere schaal inzetten. Genoeg zaken om me de komende jaren als D66-wethouder voor in te zetten.”

www.d66.nl/rheden