In gesprek met GroenLinks: ‘De thuiszorg mag niet verschralen’

GroenLinks. Foto: GroenLinks

– De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022, maar op welke partij moet je stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Rheden leggen we aan de partijen voor.

Twaalf vragen aan lijstrekker Tim Endeveld van GroenLinks

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Wij wonen in een prachtige omgeving. Het nationaal park Veluwezoom is de mooiste achtertuin van Nederland. Maar deze mooie natuur is niet vanzelfsprekend, er zijn allerlei invloeden uit de omgeving die de kwaliteit van de natuur bedreigen. Bescherming van de natuur moet daarom voorop staan. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde gebieden af te sluiten, en recreatie beter te spreiden.

Wij vinden dat de Veluwezoom grotendeels toegankelijk moet blijven, het is een gebied dat veel te bieden heeft aan haar bezoekers. Maar we vinden óók dat het tijd wordt om afscheid te nemen van de auto om je te verplaatsen in dit waardevolle gebied. Wij zijn dus voorstander van afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Daarbij willen we alleen een uitzondering maken voor minder validen, die anders het gebied niet in kunnen. De auto’s en motoren verstoren op het moment zowel de natuur als het plezier van de bezoekers.

2. Bent u het eens met het huidige plan om de gemeente Rheden in 2040 een klimaatbestendig en co-2 neutraal te maken?

GroenLinks wil dat de gemeente nog liever vandaag dan morgen klimaatneutraal is. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma die doelstelling dan ook naar voren gehaald tot 2035. De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor onze manier van leven. De weersextremen zullen alleen maar toenemen, zie de 4 stormen van de afgelopen maand. De zomers worden (veel) heter en droger, met af en toe enorme stortbuien, zoals afgelopen jaar in Limburg, met enorme overstromingen als gevolg.

We kunnen niet langer wachten, het is tijd om nu echt stappen te gaan zetten om minder afhankelijk te worden van fossiele energie. We willen heel veel extra subsidie voor aanpassingen van huizen: isoleren, zonnepanelen, warmtepompen, etc.. Als eerste voor de sociale huur- en de goedkopere woningen.

GroenLinks heeft zich de afgelopen 4 jaar sterk verzet tegen de enorme bezuinigingen op het klimaatbeleid. Dit geld is keihard nodig om voor onze inwoners de energiekosten naar beneden te brengen en om alles te doen wat nodig is voor een effectieve klimaataanpak.

GroenLinks wil de inwoners veel nauwer betrekken bij het klimaatbeleid. Daarom zijn wij blij dat er een burgerberaad over dit thema wordt georganiseerd. Hierbij wordt er een grote groep inwoners gevraagd om mee te denken over hoe wij onze klimaatopgave moeten halen en binnen welke kaders zonnevelden en windmolens een bijdrage kunnen leveren.

3. Vindt u dat er een woonprobleem is in de gemeente Rheden?

Wonen is een grondrecht! GroenLinks wil dat er voor iedereen betaalbare woningen beschikbaar zijn. Ook in onze gemeente is met een gebrek aan geschikte woningen. De sociale huur is steeds verder uitgekleed en alleen nog beschikbaar voor de mensen met de allerlaagste inkomens. GroenLinks wil terug naar de traditionele volkshuisvesting, waarbij sociale huisvesting ook beschikbaar is voor de middeninkomens.

Voor Rheden betekent dat de juiste keuzes maken: geen 8 appartementen van minimaal 1,2 miljoen, zoals op de Parkstraat, maar op dezelfde plek 12 tot 20 seniorenwoningen vlakbij het centrum. Het spreiden van de sociale huur door in Velp-Noord en Dieren-Zuid extra sociale huurwoningen te realiseren. Bij het ontwikkelen van het ziekenhuisterrein (het IJsseldistrict) echt 70% betaalbare woningen (ook van 200.000 euro) te creëren.

4. Heeft de gemeente Rheden een rol bij het opvangen van vluchtelingen?

Mensen vluchten niet zomaar. Het achterlaten van je huis en je leven is geen lichte beslissing. Rheden moet haar verantwoordelijkheid nemen en mensen die het echt nodig hebben opvangen. De oorlog in Oekraine laat zien hoe dichtbij de getroffen gebieden kunnen liggen.

GroenLinks wil dat alle vluchtelingen op een veilige plek worden opgevangen. Alle gemeenten, dus ook Rheden, moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn voorstander van kleinschalige opvang.

5. Als er zou moeten worden bezuinigd de komende raadsperiode, waar zou u dan op willen bezuinigen?

Om te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgen en iedereen in deze maatschappij kan meedoen hebben wij de voorzieningen van de gemeente nodig. Wij willen dat in of dichtbij elke grotere kern (Velp, Dieren en Rheden) een gemeentelijk servicepunt aanwezig is, zodat iedereen hulp aan de balie kan krijgen. Ook zijn de bibliotheken van groot belang in de ontwikkeling van jongeren. GroenLinks wil investeren in deze voorzieningen, niet bezuinigen.

Als Rheden zitten we ver onder het Gelders gemiddelde wat betreft gemeentelijke belastingen, met name de onroerend zaak belasting. Wij kiezen liever voor een verhoging van de OZB dan te bezuinigen op de broodnodige voorzieningen voor inwoners.

6. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

GroenLinks wil dat er in de gemeente veel meer wordt ingezet op het aanpakken van klimaatverandering, het bestrijden van armoede, meer gelijke kansen en de leefbaarheid in onze dorpen. De inhoud vormt altijd de basis voor een samenwerking.

Daarnaast verwachten wij van onze partners nette omgangsvormen en respect voor elkaar en iedereen in de samenleving.

7. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

De gemeente Rheden werkt al veel samen met andere gemeentes. GroenLinks is voor samenwerking als het ons helpt onze doelen te verwezenlijken. Wij zijn bijvoorbeeld blij dat onze gemeente samenwerkt aan een circulaire samenleving in de Groene Metropoolregio. Een samenvoeging met een andere gemeente is voor ons niet aan de orde.

8. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

Inwonersparticipatie is van het grootste belang. De gemeente is er voor de inwoner. Inwoners moeten echt mee kunnen praten over de ontwikkelingen in de buurt en beleid dat hen aangaat. Echt meepraten betekent dat inwoners en belangenverenigingen al in een vroeg stadium (wanneer er nog echt wat te kiezen is) worden betrokken en hun wensen kenbaar kunnen maken.

Daarnaast moet er per buurt of wijk een budget komen dat ingezet kan worden zoals de wijk dat wil. Wanneer een wijk meer speelgelegenheden wil, of juist een ander onderhoud van het groen moet dat met dit budget geregeld kunnen worden.

Ook moeten buurt-/wijkverenigingen en belangengroepen een grote rol krijgen bij de ontwikkelingen in de gemeente. De input van belangengroepen is van groot belang en kan niet zomaar terzijde worden geschoven. GroenLinks heeft rondom de bereikbaarheid van de Veluwezoom en Posbank erg goed samengewerkt met veel belangengroepen. Wij willen dit blijven doen.

9. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

GroenLinks wil jongeren meer betrekken bij de politiek. De belangen van jongeren worden te vaak vergeten. Of het nu gaat over de huizenmarkt of klimaatverandering, gelijke kansen voor iedereen of de werkgelegenheid het raakt jongeren altijd. Daarom wil GroenLinks een Jongeren Raad, waarin de jongeren wordt gevraagd de gemeente te adviseren over het beleid.

10. Welke WMO voorzieningen zouden beter georganiseerd kunnen worden en welke rol heeft de gemeente daar in?

De gemeente moet zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Het beleid moet erop gericht zijn dat iedereen kan meedoen. De gemeente moet actief op zoek gaan naar hoe de inwoners kunnen worden ondersteund. Door in te zetten op preventie kunnen we veel problemen voorkomen. GroenLinks wil de volgende punten graag realiseren:

Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur

GroenLinks wil de aanpak van gebiedsteams voortzetten en uitbouwen. Er moet oog zijn voor alle problemen waar inwoners mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg.

Mensen krijgen, voor zover ze dat zelf aankunnen, de mogelijkheid van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven. Met andere woorden: een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.

Met zorgverleners, organisaties en instellingen die bereid zijn om lokaal en vernieuwend aan de slag te gaan, gaat de gemeente Rheden duurzame partnerschappen aan. Daardoor krijgt innovatie meer kans en komt zorg en welzijn vanuit de menselijke maat dichterbij.

De thuiszorg mag niet verschralen. Bij het contracteren van zorg kijken we niet primair naar het laagste bod; we kijken naar kwaliteit van zorg, goed werkgeverschap en duurzaamheid.

Informatie over zorg moet voor inwoners gemakkelijk te verkrijgen zijn. Lichte hulp, maar ook zwaardere vormen van ondersteuning worden in de buurt aangeboden. Binnen de eigen gemeente of direct omliggende gemeentes.

In de gemeente Rheden wonen mensen met diverse culturele achtergronden. Iedereen heeft behoefte aan passende ondersteuning. De gemeente verlangt van zorgaanbieders dat zij op deze behoefte kunnen aansluiten.

De gemeente stimuleert initiatieven waarbij inwoners elkaar willen ontmoeten en elkaar willen helpen. Financieel en organisatorisch

11. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving, ook de ouderen. Vaak is het juist deze groep die een waardevolle bijdrage levert als vrijwilliger. Om mensen zo lang mogelijk vitaal te laten blijven en regie over hun eigen leven te laten hebben wil GroenLinks dat o.a. de volgende punten worden meegenomen in het beleid:

Er moet extra aandacht zijn voor de bouw van levenloopbestendige senioren woningen, niet te groot en dicht bij het centrum. Daarbij kunnen woningen in de vorm van hofjes waarbij de bewoners elkaar kunnen helpen een oplossing zijn.

Er moeten goed toegankelijke paden zijn vanaf de plekken waar veel senioren wonen naar het centrum zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig boodschappen kunnen blijven doen

Zorg voor passende hulp en blijf monitoren dat de hulp nog voldoende is.

Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken en steunpunten. Dit helpt tegen eenzaamheid en ondersteund mensen om zo lang mogelijk digitaalvaardig te blijven.

Maak gebruik van de ervaringen van de senioren zelf. Dit is meestal een schat aan ervaring binnen de samenleving.

Ondersteun organisaties die senioren concreet ondersteunen, zoals de plusbus voor het vervoer of de bibliotheek en de sociale raadslieden.

12. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

GroenLinks wil toewerken naar een duurzame, eerlijke en open samenleving. We willen een gemeente waar duurzaamheid en een prettige leefomgeving voorop staat. GroenLinks heeft een team dat klaar is om dit aan te pakken.

Wij betreuren het dat de SP de komende periode niet zal terugkeren in de gemeenteraad. De afgelopen 4 jaar hebben wij uitstekend samengewerkt op onder andere duurzaamheid, betaalbaar wonen en goede zorg. Als fractie willen wij de komende periode extra hard werken om het gemis van de SP op te vangen.