Hoe ziet de toekomst van de voormalige hockeyvelden eruit?

Hoe hoog worden de woningen op de hockeyvelden in Dieren?. Foto: Gera te Bokkel

– De gemeente Rheden staat voor een moeilijke beslissing. Op 26 september staat de vaststelling van de Kadernota voor de voormalige hockeyvelden in Dieren door de gemeenteraad gepland. Door de Kadernota zijn de kaders voor mogelijke woningbouw bepaald.

Het is ook mogelijk dat de Kadernota niet als hamerstuk wordt vastgesteld. Er kunnen de nodige aanpassingen worden verlangd om beter in te spelen op de wensen van de omwonenden van het bewuste terrein. Maar naast vaststelling van de Kadernota kent het terrein nog tal van hindernissen voor woningbouw. De grootste hindernis op dit moment wordt gevormd door de stikstofdepositie.

De grond van de voormalige hockeyvelden is van de gemeente Rheden. Gezien de hoge vraag naar woningen heeft de gemeente de wens om een deel van het terrein te bebouwen. Dit staat haaks op wat oud-wethouder Ronald Haverkamp heeft beloofd, namelijk dat er nooit woningen op dit terrein zouden komen.

Bewoners uit Dieren-West hebben sinds 2017 het initiatief genomen om het terrein in te richten als Natuurtuin, met onder andere een voedselbos van minimaal 1 ha., een natuurspeelplaats, een moestuin voor onder andere voedseleducatie voor de basisscholen in de wijk en de opbrengst kan tevens naar de voedselbank, etc.

De gemeente vindt het gebied te groot om alleen te gebruiken als Natuurtuin. Het gaat om een gebied van 2,35 hectare. Dat staat gelijk aan ruim drie voetbalvelden groot. De grote maatschappelijke vraag naar woningen speelt een belangrijke rol, zo laat wethouder Paul Hofman weten. Door een motie werd het College opgedragen te onderzoeken of woningbouw op dit terrein mogelijk is. Het terrein valt binnen het beschermingsgebied voor drinkwater en de provincie Gelderland heeft aangegeven dat maximaal 35 procent van het terrein bebouwd mag worden. Door deze beperking qua bebouwing komt 65% van het terrein vrij voor een eventuele Natuurtuin.

Strijdvaardig

Buurtbewoners hebben er begrip voor dat er extra woningen moeten komen. Maar ze vinden wel dat de gemeente ze ook tegemoet moet komen.

Bewoners zijn al jaren bezig met de plannen voor een Natuurtuin en op een gegeven moment kwam daar de wens voor woningbouw bij. Dat begrijpen de omwonenden, maar ze zijn absoluut tegen hoogbouw van meer dan twee bouwlagen. In deze omgeving, liggend tegen en Natura-2000 gebied, passen flats/appartementen van drie en vier hoog qua beeldkwaliteit totaal niet in deze omgeving“, aldus Wim Burgmeijer, die als voorzitter van de wijkvereniging Dieren-West namens de omwonenden spreekt. Door de omwonenden wordt een weg naar de Raad van State niet uitgesloten.

Hockeyvelden in Dieren (plattegrond) – Foto: Rheden

Vijftig appartementen en tien Tiny Houses

Op dit moment gaat de gemeente in de Kadernota er vanuit om naast een Natuurtuin maximaal vijftig appartementen en maximaal tien Tiny Houses te bouwen op het terrein. De buurt gaat uit van het huidige bestemmingsplan voor woningen langs het bosgebied van Twickel van maximaal twee bouwlagen. In januari dit jaar zijn op basis van de Kadernota door omwonenden meerdere zienswijzen ingediend.

In de voorliggende Kadernota zijn de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van de plannen opgenomen. Als de raad de kadernota vaststelt, dan gaat de gemeente Rheden een tender uitschrijven, waar projectontwikkelaars op kunnen intekenen. De ontwikkelaar die aan de door de gemeente gestelde criteria voldoet, wordt verzocht een stedenbouwkundig plan op te stellen.

Kadernota

De omwonenden van de voormalige hockeyvelden hopen dat de voorliggende kadernota het niet haalt, zo lieten ze eerder al weten.

Omwonenden vragen: breek de kadernota open en ga met ons in gesprek om te komen tot betere en aanvaardbare kaders. De omwonenden worden door de gemeente gezien als tegenstander, maar liever zijn de omwonenden bondgenoot van de gemeente. Neem ons mee in het overleg en samen komen we in de vorm van coproductie vast tot een mooi en aanvaardbaar plan.

Gaat de gemeente ook luisteren naar haar inwoners die graag mee willen praten over voormalige hockeyvelden in Dieren? Dat wordt op 26 september duidelijk tijdens de volgende raadsvergadering.

Raadsleden komen kijkje nemen bij de hockeyvelden in Dieren – Foto: Gera te Bokkel

Haalbaarheid nihil

Toch denkt Burgmeijer dat de haalbaarheid van het plan in huidige omvang nihil is, aangezien de huidige Kritische Depositie Waarde (KDW) al wordt overschreden, de KDW op korte termijn meer dan gehalveerd wordt en de toename van stikstofdepositie tijdens de bouw en exploitatie groot is, zo vertelde hij bij zijn inspraakmoment.

Als binnenkort de vierde padelbaan bij Tennisvereniging Dieren gerealiseerd is, geldt het advies een geluidszonering aan te houden van 210 meter t.o.v. van woningen. In dat geval kan op het gehele terrein niet gebouwd worden.

Wethouder Paul Hofman gaf tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 12 september aan, dat het overal in de gemeente lastig is om te bouwen. Dat is natuurlijk ook zo, als je als gemeente zo dicht bij de Veluwe ligt en daardoor bij een groot aantal Natura-2000 gebieden. De voormalige hockeyvelden zijn wel het lastigste stuk terrein om te bouwen vanwege de volgende knelpunten:

– Ligging vlak tegen een Natura-2000 gebied

– Saldering van stikstofdepositie is niet mogelijk, er waren voorheen geen activiteiten op het terrein met depositie die vervangen worden

– Beschermingsgebied voor drinkwater

– Binnen de hindercontour van de padelbanen

Deze som aan knelpunten heb je op andere terreinen binnen de gemeente niet of beduidend minder. Vervangende woningbouw is op verdere afstand van Natura-2000 gebieden zeker kansrijk.