Verkeersveiligheid: omwonenden Haveland verwijten gemeente nalatigheid

Veel bezwaren voor nieuwe plannen Haveland in Rheden Foto: Martin Slijper

RHEDEN – Er heerst veel onrust bij bewoners in Rheden. Op industrieterrein Haveland, waar voorheen GS Staalwerken zat, zag de gemeente het liefst woningen verschijnen. Maar daar komen nu bedrijfshallen waarvoor al omgevingsvergunningen zijn vergeven. Maar buurtbewoners zijn niet blij. Daarom hebben waarschijnlijk 100 mensen bezwaar gemaakt tegen de huidige plannen.

Veel mensen kregen de afgelopen weken een flyer in de bus van enkele buurtbewoners. Ze vermoeden dat het in de toekomst erg druk gaat worden op het voormalige terrein van Rheden Steel en dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Het is mogelijk dat er straks 700 autobewegingen, 50 vrachtwagens en 750 koeriersbusjes extra per dag door de straat rijden. Hierdoor verwachten ze veel verkeer op de Pinkelseweg, Doctor Langemeijerweg en de Veerweg.

Volgens de bewoners heeft de gemeente bij het verlenen van de bouwvergunning niet goed gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Als gevolg van de afsluiting van de spoorovergang Pinkelseweg en Groenestraat / Doctor Langemeijerweg voor vrachtauto’s wordt verwacht dat het dagelijkse aantal verkeersbewegingen over de Pinkelseweg / Veerweg / Kerkstraat zal verveelvoudigen.

Voorzieningenrechter

Zodra de bedrijfshallen er staan, zal er verkeerschaos ontstaan volgens de bewoners. En dat kan leiden tot verkeersmaatregelen en parkeerverboden op de toegangswegen om de bedrijven te beschermen. Daarom hebben diverse bewoners naast hun bezwaar ook een aanvraagtraject bij de voorzieningenrechter aangevraagd. Deze is op 1 december. Hiermee willen ze bereiken dat alles wordt opgeschort omdat partijen dan met elkaar in overleg kunnen gaan opzoek naar betere oplossingen die ook de verkeersveiligheid ten goede komen.

Bestemmingsplan

Volgens de gemeente Rheden voldoet de vergunningaanvraag voor het realiseren van vier bedrijfsgebouwen op de hoek Pinkelseweg / Dr. Langemeijerweg in Rheden (voormalig terrein van GS Staalwerken) aan het huidige bestemmingsplan. “Op dit moment kunnen we de vergunning dus niet weigeren gezien het geldende bestemmingsplan. Daarom zijn de vergunningen op 5 oktober 2023 verleend.”

Tekst gaat verder onder de foto

Geen woningen meer op bedrijventerrein Haveland – Foto: Studio Rheden

Veiligheid?

Over de verkeersveiligheid zegt de betreffende wethouder: “We zijn al in gesprek met de omwonenden over hun zorgen over de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Dit blijven we doen en zullen daarbij open en transparant communiceren over wat we wel/niet kunnen doen. Onze inzet blijft om het gebied te transformeren naar wonen/werken. Daarbij zijn we mede afhankelijk van de wensen/ideeën van de huidige en toekomstige eigenaren binnen het gebied en de huidige rechten van het geldende bestemmingsplan.

Wat denken buurtbewoners?

Van deze communicatie hebben wij als buurtbewoners weinig gemerkt,” vertelt Peter Kars, woordvoerder van de omwonenden. “De initiatieven tot overleg werden hoofdzakelijk door ons als bewoners van de Pinkelseweg genomen. Ook werden de sloopactiviteiten van Rheden Steel niet aangekondigd; ook de aannemer heeft ons niet geïnformeerd. De buurt werd letterlijk wakker gemaakt door de sloopkogel.

Begin 2023 trad de gemeente via de media naar buiten dat er op het terrein geen woningbouw kon plaatsvinden vanwege het bestemmingsplan dat door het vorige college zou zijn goedgekeurd. Dat laatste horen we overigens vaak: zodra wij met argumenten komen, verschuilt de gemeente zich achter besluiten van het vorige college. Wij zien totaal geen visie, laat staan actieve besluitvorming.

Over “transformeren naar wonen/werken” zegt Kars: “Dat wonen blijkt nergens uit, op basis van het huidig bestemmingsplan en milieu zonering is dat juist hetgeen wat volgens de gemeente niet kan. Juist hier mag je verwachten dat de gemeente actie onderneemt om daad bij woord te voegen. Waarom is de wijziging van het omgevingsplan niet in werking gezet toen de sloopmelding bij de gemeente binnenkwam. Gewoon te laat en onvoldoende.

Tekst gaat verder onder de foto

Bedrijventerrein Haveland – Foto: Martin Slijper

Bestemmingsplan niet aangepast?

Op de vraag waarom het bestemmingsplan niet is aangepast, meldt een woordvoerder van de gemeente Rheden: “In 2019 is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Daarbij is gekozen voor het voortzetten van de bestemming bedrijvigheid. Het huidige college zet in op transformatie van het bedrijventerrein naar een combinatie van wonen en kleinschalige bedrijvigheid. Dit idee mag rekenen op brede steun van de dorpsbewoners, zoals o.a. duidelijk werd tijdens het drukbezochte dorpsgesprek in Rheden op 27 maart. Het college heeft daarom op 31 oktober besloten een masterplan op te laten stellen voor heel Haveland (wat kan er, wat zijn de scenario’s en wat is het door de gemeente gewenste eindbeeld voor het gebied?).

Peter Kars, woordvoerder van de omwonenden, zegt daarover: “In 2019 is het bestemmingsplan goedgekeurd op basis van een voormalig fabrieksterrein met drie ontsluitingswegen. Maar die situatie is inmiddels gewijzigd. De spoorwegovergang naar de Pinkelseweg is begin 2023 afgesloten voor auto’s en vrachtverkeer en de Doctor Langemeijerweg is verboden voor vrachtverkeer langer dan 10 meter. Bovendien is als gevolg van een reconstructie de bocht vanaf de Groenestraat (noordkant) linksaf naar de Doctor Langemeijerweg voor vrachtauto’s niet te maken en omgekeerd geldt dat vanaf de Doctor Langemeijerweg richting Pannekoekenhuis Strijland ook.

Hierdoor zie je dat vrachtauto’s die toch vanaf de noordkant de Doctor Langemeijerweg op willen, doorrijden tot aan woonwijk de Del om daar te keren en vervolgens vanuit zuidelijke richting aanrijden om illegaal de bocht Groenestraat-Doctor Langemeijerweg rechtsaf te slaan. Blijft de enige ontsluiting – straks voor 33 bedrijfspanden!!! – over, de scherpe bocht Pinkelseweg – Veerweg die ook nog eens heel onoverzichtelijk is. Levensgevaarlijk voor fietsers vanuit de Veerweg richting Groenestraat. Nu al met maar één bedrijf (P2P) staan vrachtwagens regelmatig vast op deze T-splitsing.

Zie ook: Rheden wil met inwoners praten over toekomst bedrijventerrein Haveland

Peter Kars is het ook niet eens met de verwijzing naar het zogenaamde dorpsgesprek van 27 maart. “Ten eerste werd in de aankondiging daarvan de stellige indruk gewekt dat dit een gelegenheid zou zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de plannen met betrekking tot het Haveland. Dat bleek die avond nergens uit. Het was een inventarisatie waar bewoners hun wensen konden uitspreken over allerlei zaken in het dorp. Dat kon door middel van het plaatsen van stickers bij diverse tafels. Dit onder toeziend oog van enkele beleidsmedewerkers.

Wij als bewoners van de Pinkelseweg waren daar ook aanwezig en constateerden dat één van de twee wethouders twintig minuten na aanvang arriveerde en de andere, reeds aanwezige, wethouder achter in een hoek in gesprek was met iemand anders. Uiteindelijk hebben we hem gevraagd of hij bij de ‘Haveland-tafel’ wilde komen om ons te woord te staan. Ook daar weer regelmatig gehoord “was voor mijn tijd’ en “vorige college’. Uit niets bleek dat er ‘gerekend kan worden op brede steun van de buurtbewoners’ voor de huidige plannen. Het tegendeel is het geval, dat is die avond duidelijk, en voor zover waarneembaar unaniem, kenbaar gemaakt. De omwonenden en een meerderheid van het dorp ziet hier graag woningbouw. Meer dan 25 aanwonende gezinnen hebben officieel bezwaar aangetekend tegen de vergunning. Meer dan 100 dorpsbewoners hebben op onze oproep gereageerd en zijn unaniem: geen industrie in de dorpskern!

Resume, de gemeente heeft op 5 oktober vergunningen verleend op basis van een in 2019 vastgesteld en inmiddels achterhaald bestemmingsplan waarvan destijds al bekend was dat er twee van de drie ontsluitingswegen respectievelijk gesloten dan wel ontoegankelijk voor vrachtverkeer zouden worden, hetgeen betekent dat al het komende bouwverkeer en daarna het logistieke transport over de Veerweg zal plaatsvinden. De plannen voor deze wijzigingen bij het spoor waren al begin 2000 bekend. Kortom, het had bij de gemeente bekend moeten zijn dat de ontsluiting alleen via de Pinkelseweg – Veerweg voor vrachtverkeer ontoereikend is. Daar hebben wij als buurt één woord voor: wanbeleid!

De gemeente heeft daarmee niet alleen een kans laten liggen om het plan te heroverwegen of te wijzigen, maar is bovendien volledig voorbijgegaan aan haar primaire taak, namelijk het dienen van het belang van haar inwoners. Met betrekking tot de zogenaamde gesprekken met omwonenden: die vinden slechts reactief en op ons verzoek plaats. Er wordt passief gecommuniceerd.

Welke gemeente verzuimt de kans te benutten om te streven naar een woonwijk, in een tijd waarin er zowel landelijk als lokaal een enorme behoefte is aan woningbouw. Dat was tijdens de verkiezingen van 22 november nota bene een van de belangrijkste speerpunten. De bouwambitie maar tevens de veiligheid van de Rhedense inwoners zijn door de gemeente ondergeschikt gemaakt aan de gevolgen van bouwplannen die anno 2023 vanuit maatschappelijk oogpunt niet in een dorp thuishoren.”

Zie ook: Bezwaar tegen bouwplannen voormalig terrein Rheden Steel
Zie ook: Geen woningen meer op bedrijventerrein Haveland