Onvoldoende participatie: Gemeente zet omwonenden opzij bij nieuwbouw de Cirkel

De Cirkel Rheden. Foto: Martin Slijper

– Een projectontwikkelaar wil in het centrum van Rheden op de huidige locatie van sportschool De Cirkel 24 appartementen realiseren. En daarnaast komen er 34 parkeerplaatsen. Omwonenden zijn boos omdat ze niet betrokken worden bij het nieuwe project.

Volgens de bewoners gaat de gemeente Rheden niet inhoudelijk in op de vragen die schriftelijk en mondeling aan de gemeente zijn gesteld. Zelfs over basale onderwerpen zoals het respecteren van de kadastrale grenzen en de huidige bouwhoogte blijkt onduidelijkheid te kunnen bestaan.

Uitstel van bestemmingsplan

Concreet hebben de omwonenden aan het College al gevraagd om de wijziging bestemmingsplan nu niet ter inzage te leggen maar eerst het plan verder uit te laten werken met een juiste weergave van de huidige situatie en een passende invulling inclusief overlast beperkende maatregelen voor de beoogde situatie.

Bewoners: “De wethouder heeft als reactie op het verzoek aangegeven de terinzagelegging van het bestemmingsplan NIET uit te stellen, omdat de gemeente onder de nieuwe wetgeving (omgevingswet) het eerste jaar waarschijnlijk technisch geen omgevingsplanwijzigingen kan doorvoeren. Uitstel betekent daarom waarschijnlijk meer dan een jaar uitstel aldus de wethouder en hij vindt die consequentie te zwaar.

Het ontwikkelen van een locatie met bestaande parkeerproblematiek, onhandige en dus onveilige verkeersstromen, een overbelast stroomnet en dicht tegen de percelen en woningen van de omwonenden, vraagt om afstemming met alle betrokkenen. Bij dit project lijkt daar geen sprake van te zijn en de gemeente houdt zich van de domme.

Het huidige gebouw heeft een gesloten zij- en achtergevel en in het midden van het gebouw een verhoging in de dakconstructie. Uit de plannen blijkt dat de beoogde nieuwbouw aan de zijkanten 3 tot bijna 6 meter hoger wordt en ramen en buitenruimtes krijgt uitkijkend op de percelen en woningen van de omwonenden.

De nieuwe bewoners kijken dan letterlijk in de keuken, slaapkamers en badkamer van de omliggende huizen, alsmede in de tuinen. En daar zijn ze duidelijk niet blij mee, zo vertellen ze gezamenlijk aan de keukentafel.

De Cirkel Rheden – Foto: Martin Slijper

Participatie

Bewoners: “Binnen de gemeente Rheden geldt als huidig beleid dat bij de bouw van 9 of meer woningen participatie moet plaatsvinden. Dit is ook meegegeven aan de projectontwikkelaar. De gemeente beseft onderhand (het verdient niet de schoonheidsprijs, aldus de presenterend ambtenaar) dat de omwonenden niet bij de planfase zijn betrokken.

Ze hebben op 11 december in allerijl alsnog een informatieavond belegd, met als belangrijkste boodschap de omvang en afmetingen van het plan liggen vast.

Wij (ambtenaren van de gemeente) hebben een afweging gemaakt tussen de belangen van de ontwikkelaar en de omwonenden, de gemeente neemt geen rol of regie bij het oplossen van de knelpunten en als afsluiter de bestemmingsplanwijziging wordt 21 december ter inzage gelegd zodat niet hoeft te worden voldaan aan de participatie-eisen uit de nieuwe omgevingswet die 1 januari 2024 in gaat.

De Cirkel Rheden – Foto: Martin Slijper

De projectontwikkelaar gaat volgens de bewoners pas medio januari 2024 beginnen met het inzichtelijk maken van de aantasting van de privacy van en de inkijk naar de omwonenden. Pas na dit onderzoek kan worden verkend welke maatregelen als oplossing zouden kunnen dienen. En afhankelijk hiervan kan pas worden getoetst of het project past binnen de randvoorwaarden die gelden in de gemeente Rheden en/of het plan in de beoogde omvang überhaupt kan worden gerealiseerd.

Bewoners: “De projectontwikkelaar en de gemeente Rheden willen dit onderzoek niet afwachten en het bestemmingsplan met de bestaande onduidelijkheden en zonder beantwoording van de vragen van de omwonenden ter inzage leggen. De omwonenden moeten maar hopen dat de projectontwikkelaar hun tegemoetkomt en anders rest een weg via de voorzieningenrechter naar de Raad van State, aldus de aanwezige ambtenaren.

De wethouder heeft een punt met de mogelijke vertraging die ontstaat bij afhandeling binnen de nieuwe Omgevingswet. Het nieuwe computersysteem toetst automatisch o.a. op bestaande bouwhoogte en kadastrale grenzen en vereist onderbouwing van de participatie. Het voorgestelde project kan dus inderdaad niet zomaar worden vergund. Niet wegens software problemen maar omdat het plan technisch en beleidsmatig nu niet aan de eisen voldoet.”

Bewoners zijn niet tegen nieuwbouw. Er moeten nieuwe woningen bij komen om iedereen een plekje te geven, ook in Rheden. Toch zijn ze erg boos.

De bewoners uit de buurt denken dat de politiek van Rheden niet goed op de hoogte is van het nieuwbouwproject De Cirkel. Daarom hopen ze dat het komende dinsdag in de raadsvergadering wordt besproken omdat de bestemmingsplanwijziging al op 21 december ter inzage wordt gelegd.

De Cirkel Rheden – Foto: Martin Slijper